Vota uhendust

Archive for juuli, 2022

BALTTECHNIKA 2022: masinaehituse ja tehnoloogia mess ja kontaktkohtumised

Olete oodatud osalema messil ja B2B kontaktkohtumiste üritusel, mis toob kokku kohalikud ja välismaised tootjad ja teised ettevõtted, teadus- ja arendusasutused, idufirmad, klastrid jt organisatsionid, eesmärgiga anda osalejatele võimalus kohtuda potentsiaalsete ostjate ja tarnijatega, teha rahvusvahelist ärikoostööd või projekte. Fookuses on uued tootmistehnoloogiad, IT-lahendused ja muu ekspertiis, mida saaks Euroopa tööstuse esindajate vahel jagada.

Kontaktkohtumise ürituse märksõnad:

• Plastid ja kumm

• Metallitöötlemine ja masinad

• Elektrikomponendid ja -seadmed, elektroonika jne.

• Täiustatud tootmistehnoloogiad

• Digitaalse tööstuse ümberkujundamine

• Automatiseerimine, robootika, digitaliseerimine

• IT-lahendused tööstusele

• Tööstuse tõhusus

• Tehnoloogiasiire

• Tööstuse uuendused

Lisainfo ja registreerimine on avatud kuni 12.10.2022 aadressil https://matchmaking-industry-40-2022-edition.b2match.io/

RIGA FOOD 2022 – toidumess ja hübriid kontaktkohtumiste üritus

Olete oodatud osalema populaarsele messile ja rahvusvahelisele platvormile, kus toimub kontaktkohtumiste üritus. See ühendab tootmispartnereid otsivad ettevõtted toiduainetööstuse tootjate, teenusepakkujate ja tarnijatega ning annab võimaluse saada ülevaade toiduainetööstuse uusimate trendidest, samuti infot tehnoloogia arengutest ja uutest toodetest.

Lisainfo ja registreerimine avatud kuni 09.09.2022 aadressil https://rf2022.b2match.io/

Leia uued toormaterjali või allhanke partnerid – tarneahelate tugevdamise online platvorm

16.03.2022 avaldatud uute kontaktide loomiseks loodud platvormi eesmärk on aidata ettevõtetel säilitada, ümber struktureerida või asendada olemasolevaid tarneahelaid, samuti hankida toorainet, osi, komponente, või teenuseid, mida vajatakse tootmise või tegevuste jätkamiseks.

Kutsume ülesse platvormil registreerima oma ettevõte profiil ja huvid, et luua uusi koostöö kontakte ja kindlustada oma rahvusvaheline tarneahel.

Platvormi fookusvaldkonnad: põllumajandus ja toit, ehitus, digitaalne, elektroonika, energiamahukad tööstusharud, tervis, liikuvus, transport, autotööstus, tooraine, taastuv energia, tekstiil.

Platvormi loojaks Enterprise Europe võrgustik (EEN), koostöös Euroopa klastrite koostööplatvormiga, mida toetavad Euroopa Komisjon ja EISMEA.

Lisaks on jätkuvalt oodatud sisend Euroopa Komisjonile võimalike tarneahela katkestuste kohta, et ennetada ja leida lahendusi: EUSurvey – Survey (europa.eu)

Platvormi kasutamise reeglitega saab tutvuda siit https://enterprise-europe.ee/wp-content/uploads/2022/03/Rules-for-SCR_Tarneahela-platvormi-reeglid-2.pdf

Lisainfo: lea@koda.ee või 604 0060


Põhjalik ülevaade 1. augustil jõustuvatest töölepingu seaduse muudatustest

1. augustil jõustuvad mitmed olulised muudatused töölepingu seaduses (TLS). Muuhulgas puudutavad muudatused töötaja teavitamist töötingimustest nagu tööandja pakutavad koolitused, maksude tasumine ja tasustatud puhkused ning lisaks pikeneb katseaeg töötaja haigestumise päevade võrra.  

Töötajale tuleb anda töötingimuste kohta rohkem teavet 
Kui praegu peab tööandja kirjalikult teavitama töötajat näiteks tööandja andmetest, tööle asumise ajast, tööülesannetest, töötasust, palgapäevast, töö tegemise kohast ja puhkuse kestvusest (TLS § 5), siis alates 1. augustist peab tööandja senisest enam töötajale töötingimuste kohta infot andma.  

Muu hulgas peab töötajat teavitama, kui tööandja pakub koolituste võimalust. Näiteks, sellest, et tööle asudes tuleb töötajal läbida infoturbekoolitus ning teiste tööandja pakutavate koolituste kohta jagatakse infot e-kirja teel. 

Samuti peab tööandja andma edaspidi infot tööandja poolt tasustatud puhkustest ja nende pikkusest koos tasustamise korra ja millistel tingimustel on töötajal õigus puhkusele. Seega võib töölepingus näiteks välja tuua, et iga-aastane põhipuhkus on 28 kalendripäeva, mis hüvitatakse vastavalt TLS-is sätestatud korrale ning tööandja pakutav 3 kalendripäeva lisapuhkust hüvitatakse keskmise töötasu järgi ja teised puhkused, mida töötajal on võimalik kasutada on toodud TLS-is.  

Tööandja peab hakkama töötajale esitama teavet ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korra kohta. Töölepingus võib näiteks märkida, et ületunnitöö tegemises võivad pooled kokku leppida ning ületunnitöö hüvitatakse töötajale vaba aja andmisega.  

Kui kehtiva töölepingu seaduse kohaselt peab tööandja teavitama töötajat töölepingu ülesütlemise tähtaegadest, siis muudatuste kohaselt tuleb edaspidi töötajat teavitada töösuhte ülesütlemise vorminõuetest ja põhjendamiskohustusest. See tähendab, et tööandja peab välja tooma, et ülesütlemisavaldus tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) ja seda tuleb põhjendada, v.a juhul, kui töötaja ütleb töölepingu üles korraliselt. 

Lisaks peab tööandja edaspidi esitama töötajale teabe selle kohta, mis asutustele makse ja makseid tasutakse ning milline kaitse töötajale nende tasumisega kaasneb. See tähendab, et töölepingus tuleb kas välja kirjutada, et näiteks sotsiaalmaks tasutakse Maksu- ja Tolliametile, millest rahastatakse töötaja ravikindlustust ning I ja II samba pensioni või viidata vastavate seaduste paragrahvidele.  

Muudatusi peavad tööandjad täitma uute töötajate osas, kes asuvad tööle alates 1. augustist käesoleval aastal. See tähendab, et tööandja ei pea enne 1. augustit juba ettevõttes töötavate töötajate töölepinguid muutma, aga alates 1. augustist sõlmitavad töölepingud peavad olema kooskõlas TLS-i muudatustega. Juhul, kui pikemat aega tööl olnud töötaja (enne 1. augustit tööle asunud) palub tööandjal teda uutest nõuetest teavitada, siis peab tööandja vastava info töötajale esitama.   

Katseajaga seotud muudatused 
Kui praegu peab töölepingus katseaja välja tooma üksnes juhul, kui katseaeg on lühem kui 4 kuud, siis muudatuste kohaselt tuleb edaspidi alati töötajat teavitada katseaja kestusest. See tähendab, et kui töötaja asub tööle näiteks neljakuulise katseajaga, siis tuleb see töölepingus ära märkida. Soovituslik on ära märkida ka katseaja alguse ja lõpukuupäevad.  

Edaspidi pikeneb töötaja katseaeg töölt eemal viibitud aja võrra. Seega, kui katseajal olev töötaja tööülesannete täitmine on takistatud, sest ta on näiteks 8 päeva gripi tõttu töövõimetuslehel või nädala puhkusel, siis nende 8 haiguspäeva või 7 puhkusepäeva võrra pikeneb katseaeg.  

Alates 1. augustist ei kohaldata katseaega, kui töötaja ja tööandja pikendavad tähtajalist töölepingut. Samuti ei kohaldata katseaega juhul, kui pooled sõlmivad tähtajalise lepingu järjestikku (ühe töölepingu lõppemise ja teise sõlmimise vahe ei ole pikem kui 2 kuud) kas identse või eelmise tööga sarnase töö tegemiseks. 

Töötaja õigus taotleda sobivaid töötingimusi 
Alates 1. augustist võib töötaja taotleda osalise tööaja asemel täistööaega või tähtajalise töölepingu vormistamist tähtajatuks. Samas ei ole tööandjal kohustust töötajale sobivaid töötingimusi võimaldada. 

Tööandja peab töötaja taotlusele vastama 14 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest ning kui töötaja esitab rohkem kui ühe taotluse 4 kuulise perioodi jooksul, võib tööandja vastata neist vaid ühele. Lisaks peab tööandja taotluse täitmisest keeldumist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis põhjendama nii, et sellest selguks, miks ei ole taotluse rahuldamine töökorraldusest tulenevalt võimalik. Näiteks, kui töötaja taotleb tööandjalt tähtajalise töölepingu vormistamist tähtajatuks, aga tööandja ei saa tööd sel viisil ümber korraldada, siis peab tööandja töötajale seda e-kirja teel selgitama.  

Töötingimustega seotud teabe säilitamine 
TLS-i muudatustega tekib tööandjal kohustus säilitada lisaks töötingimuste dokumendile ka teave töötingimuste info edastamise või vastuvõtmise kohta töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat lepingu lõppemisest. Selline tõend tuleb säilitada kõigi töötajate puhul, kaasa arvatud enne 1. augustit tööle asunud töötajad, kes paluvad uue teabe esitamist. Siiski on tööandjal võimalik valida, kas säilitada tõend andmete edastamise või vastuvõtmise või ka mõlema kohta. See tähendab, et kui tööandja säilitab andmete edastamist, siis näiteks töötajale teabe e-kirja teel saatmisel tuleb selle e-kirja koopia säilitada.  

Koja e-poes on saadaval uuendatud töölepingute põhjad 
Kaubanduskoja e- poes on saadaval töölepingute (tähtajaline, tähtajatu, eesti, vene ja inglise keeles) põhjad, mis on kooskõlas 1. augustil jõustuvate töölepingu seaduse muudatustega. 

Kui Teil tekib selle teema osas täiendavaid küsimusi, siis võtke ühendust kaubanduskoja juristidega e-posti aadressil juristid@koda.ee.  

Vaata lisaks: Töölepingu seadus 

Tulge looma uusi kontakte Jaapanis

ELi-Jaapani keskus pakub ELi idufirmadele ja uuenduslikele VKEdele, kes on huvitatud Jaapanist, võimaluse tutvustada end Jaapani publikule kolme virtuaalse ürituse ajal.  

Keihanna Science City
Online’i pitchimise sessiooni kiirendusprogramm septembris 2022
(ELi-Jaapani keskuse poolt nomineeritud tasuta)

Ülemaailmne innovatsioonifoorum Osaka
Veebinäitus alates 30. septembrist, veebiväljak 27. oktoobrist ja B2B istungid 9.–10. november 2022
(tasuta, kui ELi-Jaapani keskus selle nimetab)

Innovatsiooniliidrite tippkohtumine
Kohapeal ja kontaktkohtumised veebis 29. novembrist kuni 2. detsembrini 2022
 (Eelisosalustasu, kui selle nimetab ELi-Jaapani keskus)  

Sihtvaldkonnad:
• Kemikaalid / uued materjalid
• Digitaalne tervis / hooldus / ennetav meditsiin
• taastuvenergia / keskkond / CO2-heite vähendamine / arukas võrk
• VR / AR / MR
• Pooljuhid / elektroonilised komponendid / patareid / fotoonika
• tehisintellekt / suurandmed / blockchain
• robootika / liikuvus / kantavad seadmed / nutiseadmed
• Sensing / Telcom / 5G & 6G / IoT / M2M
 • Biotehnoloogia / taimne liha / Agri Tech / Food Tech / Aquafarming
• Ehitus / tsiviilehitus / nutikas kodu / nutikas kodu / nutikas linn
• jaemüük / logistika
• BI / pilvandmetöötlus / turundus / O2O
• uued ravimid / meditsiiniseadmed / telemeditsiin / regeneratiivne meditsiin
• Rahandus / Kindlustus / Virtuaalne valuuta / Küberturvalisus

Osalejad valitakse vastavalt laekunud taotlustele.

 Kandideerimise tähtaeg: 1. august 2022

Täpsem info 3 ürituse ja taotlusvormi kohta telefonil:
https://form.jotform.com/221846981274465