Vota uhendust

Archive for juuni, 2015

Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

Eesti ettevõtjad on ühed edukamad rahataotlejad Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) innovatsioonile suunatud Horisont 2020 SME instrumendi raames, mille eesmärgiks on toetada innovaatiliste lahendustega VKE-de innovatsiooniprojekte, mis aitavad neil kasvada ja laiendada tegevust teistesse riikidesse, sh nii Euroopasse kui ka kaugemale.


Baltic Innovation Agency, mis on Enterprise Europe Network’i Eesti partner, aitab eesti ettevõtjaid SME instrumendi taotluste ettevalmistamisel. Mitmed ettevõtjatega koostöös esitatud projektid on juba saanud rahastuse. Näitena võib tuua Interspectrum OÜ, kelle innovatsiooniprojekti eesmärgiks on hinnata uue spektroskoobi tehnoloogilist ja majanduslikku teostatavust ning koostada rakendusplaan toote arendamiseks. Uus spektroskoop võimaldab mõõta veekeskkondade ruumhajuvusfunktsiooni senisest täpsemalt ning on oodatud lahendus mereuuringutes, klimatoloogias ja optilises kommunikatsioonis. Laiemas plaanis panustab Interspectrumi innovatsiooniprojekt Euroopa Liidu blue growth prioriteetidesse, pakkudes kvaliteetset ja mitmekülgset infot veekeskkondade toimimisest ja omadustest.

Eduka taotluse esitamiseks võib soovitada järgmist:

 • tuua välja innovatsiooniprojekti keskmes oleva toote-teenuse kõrge kasvupotentsiaal ja ärivõimalus;
 • rõhutada ettevõtte ärilist ambitsiooni ja rahvusvahelistumise strateegiat;
 • toode-teenus peaks taotlemise hetkeks olema arendatud vähemalt 6. tehnoloogia valmidusastmeni (technology readiness level, TRL) – see tähendab, et vastav tehnoloogia on sobivas keskkonnas demonstreeritud, kuid prototüübini veel jõutud pole;
 • kui esimene taotlemiskatse ei õnnestu, saab komisjoni hindajate tagasisidet arvesse võttes esitada taotluse juba järgmiseks tähtajaks uuesti.

Vahemikus 2014-2020 toetatakse ettevõtteid ühtekokku 3 miljardi euro eest, seejuures on meede jagatud kolme faasi:

 • Esimene faas, mille eesmärgiks on hinnata innovatsiooniprojekti teostatavust. Selles faasis toetatakse ettevõtet 50 000 euroga, et teha 6 kuu jooksul selgeks innovaatilise lahenduse tehniline võimalikkus ja äriline potentsiaal.
 • Teine faas, mille eesmärgiks on viia innovatsiooniprojekt turuvalmiduseni. Sellesse põhifaasi võib taotluse esitada ka esimest faasi läbimata ning positiivse vastuse korral toetatakse ettevõtet 0,5-2,5 miljonit euroga, et 1-2 aasta jooksul innovaatiline lahendus läbi prototüüpimise ja testimise valideerida.
 • Kolmas faas, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõttele täiendavat tuge investeerimisvalmiduse suurendamiseks. Sellesse faasi ei pea taotlust esitama ning ettevõte saab kasutada mitmeid Enterprise Europe Network’i pakutavaid tugiteenuseid.

SME instrumendi teemade hulka kuuluvad muu hulgas kosmoseuuringud, nanotehnoloogia, madala süsinikuga majandus, e-valitsuse rakendused, biotehnoloogia ja kliinilised uuringud. Taotlusi saab esitada pea iga kolme kuu järel – järgmisteks taotluste esitamise tähtaegadeks on 17. juuni, 17. september ja 25. november.

 

Täpsem info:
Rene Tõnnisson
Baltic Innovation Agency
tel: 502 9873
e-post: rene@bia.ee

Energiavõrkude arendamine – eluküsimus meie kõigi jaoks

Alljärgnevas on allikana kasutatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) omaalgatuslikku arvamust „Euroopa koostöö energiavõrkude valdkonnas“.


Lähiaastatel saab energiavõrkude arendamisest meie kõigi jaoks eluküsimus. Tänapäeva tsivilisatsioon põhineb energial ja selle kasutamisel. Elektrienergia ülekande- ja jaotusvõrgud on Euroopa elektrisüsteemi selgrooks. Võrgud aga rajati ajastul, mil domineeris lähenemine, et tootmine tuleb kohandada tarbimisele (pakkumine ja nõudlus) ja mitte vastupidi. Võrguoperaator pidi kohandama tootmise ja tarnimise tarbimise kõikumistele, et tagada pidev tasakaal elektrienergia tootmise ja tarbimise vahel. Lõpptarbijale tarniti „ülevalt-alla” loogika põhjal tsentraliseeritult toodetud ning jaotusvõrgu (kõrge- ja ülikõrgepingevõrgu) kaudu edastatud elektrienergiat. Esimesed kõrgepinge- ja ülikõrgepingeliinid ehitati kõigepealt välja tsentraliseeritud tootmisjaamade jaoks esmalt (sõltuvalt riigist) soojusenergia, siis hüdroenergia ja seejärel paljudes riikides tuumaenergia tootmiseks.

Olukord Euroopas on muutunud
Praeguseks on aga olukord Euroopas (väidetavalt) pöördumatult muutunud. Seda nii tootmise kui tarbimise poolelt. Tootmise poolelt on lisandunud ja, mõnes riigis senist tootmist asendamas, detsentraliseeritud energiatootmine taastuvatest energiaallikatest. Prantsusmaal ja Saksamaal, aga ka Itaalias ja Hispaanias on 95 protsenti sellistest tootmisrajatistest juba ühendatud elektrijaotusvõrku. Järjest enam on tekkimas ka nn tootvaid tarbijaid (prosumer). See toob aga endaga kaasa muutused tootmisjaamade paiknemises: uued tootmiskohad, mis on tavapäraste tootmisjaamadega võrreldes rohkem hajutatud ja ei kattu varasematega.

Tuule- ja päikeseenergia tootmine toimub harilikult peamistest tarbimiskeskustest eemal. Näiteks Saksamaal on Põhjamerel ja Läänemerel toodetud tuuleenergia transport lõunas asuvatesse tarbimiskeskustesse suur väljakutse. Kuna praegu puuduvad piisavad ülekandevõimsused, tuleb taastuvenergia tootmist mõnikord piirata. See aga tähendab materjali ja raha raiskamist. Tarbimise poolelt näeme nii elektrienergia uute kasutusvaldkondade arengut (kliimaseadmete laialdane levik, elektrooniliste seadmete, mobiiltelefonide ja muude rakenduste jne kiire kasv) kui elektrienergia kasutamisega seonduvaid muutusi, eelkõige transpordisektoris (elektrisõidukid). Lisaks andmekeskused ja serveripargid.

Arvesse tuleb võtta tarbimise tipptunde, mis seonduvad suurte erinevustega ilmastikutingimustes. Riikides, kus kasutatakse elektrikütet, langevad tarbimise tipptunnid ekstreemsete ilmastikuoludega perioodidele. Prantsusmaal ületas tarbimine 2012. aasta veebruari lõpus 102 GW, mis tähendab 30protsendilist kasvu võrreldes kümme aastat varasema ajaga. Üha sagedasemad kuumalained ja kliimaseadmete üha laialdasem kasutamine põhjustavad tarbimise tippkoormust. See võib tekitada tootmisprobleeme. Näiteks Lääne-Euroopas kattub energiatarbimise tippkoormus talviste külmaperioodide ja suviste kuumaperioodidega, st kõrgrõhuperioodidega, mida iseloomustab eelkõige tuulepuudus. See ei ole oluline juhul, kui tuulest toodetud elektrienergia moodustaks ainult mõne protsendi kogutoodangust, kuid selle energiaallika osatähtsuse kasv muudab olukorda.

Veel näeme erinevate sotsiaalsete, kultuuriliste ja geograafiliste tegurite ning ilmastikutingimuste koosmõju. Näiteks on õhtuse tarbimise tipptunnid erinevad tingituna naaberriikide elustiili ja harjumuste erinevustest. Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias või Rumeenias, Bulgaarias, Kreekas ja Poolas ei sööda õhtust samal ajal. Prantsusmaal suureneb nõudlus külmade ilmade korral: tarbimise tipptund on eriti külmadel talveõhtutel kella seitsme paiku. Samas sõltub Saksamaa eelkõige tuuleenergia tootmisest, Hispaanias seevastu saabub tarbimise tippkoormus suvel keskpäeval kella ühe paiku seoses kliimaseadmete kasutamisega. Kõik see kokku tähendab, et kõigub nii elektrienergia tootmine kui tarbimine. Kui eksisteeriksid töökindlad salvestusmehhanismid või võimsused, oleks probleem lahendatud. Paraku nii ei ole.

Võimalikud lahendused
Väidetavalt ei taga ükski teadaolevatest salvestamisvõimalustest suuremahulist tööstuslikku rakendust veel vähemalt järgmise 10 aasta jooksul. Üle jääb – juhtida energiavooge st võrkude küsimus. Me oleme situatsioonis, kus detsentraliseeritud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal suureneb, prosumerite arv kasvab, see aga muudab energiatarnijate ülesandeid ja vastutust, samuti jaotus- ja ülekandevõrkude suhet. Loodav energialiit ja riikidevaheliste ühenduste rajamine või tugevdamine ja tihendamine toob kaasa üha suurema omavahelise seotuse ja suurendab võrkude olulisust. Seega on jaotusvõrgud tulevikus üha tihedamalt omavahel ühendatud ja üha keerukamad, hõlmates üha arvukamaid tootmisallikaid ja ühendades üha mitmekesisemaid ja pidevalt muutuvaid tarbimismustreid. Elektrivoo suunda on võimalik ka vastupidiseks muuta, st jaotusvõrgust ülekandevõrku, juhul kui kohalik tootmine ületab oluliselt tarbimist. Võib eeldada, et praegu elektri ülekandevõrke häirivad probleemid, eelkõige ülekoormuse juhtimisel, võivad peagi mõjutada jaotusvõrguettevõtjate igapäevast tegevust.

Lisaks võrguühendusega seotud küsimustele on oluline elektrisüsteemide juhtimise küsimus ning muutunud olud sunnivad leidma uusi juhtimisvahendeid. Üks vahend on tarbimise reguleerimine, teisteks on arukate võrkude arendamine ning arenevad ka energia tootmise ja salvestamise viisid.
Kui jutt on tarbimise võimalikust reguleerimisest, siis küsimuseks on, kuidas seda teha. Üheks ja siiani valdavalt kasutatud võimaluseks on nõudlusreageeringu mõjutamine hinna kaudu. See tähendab teatud rajatise või kasutajarühma tegeliku tarbimise vähendamist teatud ajahetkel. See võimaldab tasandada tarbimise tippkoormust ja üldisemalt ühtlustada koormuskõverat. Võib aga juhtuda, et hinnaerinevustest tulevikus ei piisa. Artikli autori küsimusele, et kas Euroopa Komisjon plaanib ettenähtavas tulevikus asuda normatiivselt reguleerima elektrienergia tarbimist, komisjoni asepresident ja energialiidu eest vastutav volinik Maroš Šefčovič paraku ei vastanud.

Reet Teder
Eesti Kaubandus–Tööstuskoja esindaja EMSKs

RanAqua 2015 ja DanFish International: kalatööstuse mess ja kontaktkohtumised

7.-9. oktoobril Aalborgis Taanis

Huvilised on oodatud ühele olulisemale kalatööstusele messile regioonis, kus on kesksel kohal erinevad kalatööstusega seotud seadmed, teenused ja lahendused. DanFish International on 24. korda toimuv unikaalne foorum, mis annab kalandussektoris tegutsevate tootjatele ja tarnijatele võimaluse kohtuda klientidega üle maailma.

DanAqua nimeline väljapanek messil toob huvilisteni lisaks taanlaste populaarseid põllumajandussektori seadmed, abivahendid ja süsteemid.

Kohtaktkohtumiste üritus on mõeldud neile, kes on huvitatud oma turuhaarde laiendamisest või soovivad müüa innovaatilist protsessi või tehnilist lahendust, samuti ülevaate saamiseks nii konkurentidest kui teistest sektoris tegutsejatest.

Lisainfoks, et kontaktkohtumiste üritusel osaleb ka Hiina ettevõtjate delegatsioon, kes on huvitatud uutest toodetest ja tehnoloogiatest.

Kontaktkohtumiste märksõnad:
• püügiseadmed,
• töötlemisseadmed,
• laevatehased,
• elektroonika,
• transport,
• toitmisseadmed,
• veeringlus ja filtreerimine,
• võrgud,
• energia optimeerimine,
• hapnikugeneraatorid,
• töörõivad,
• pakendamine ja säilitamine,
• kalakasvatusseadmed,
• kemikaalid.

Osavõtt tasuta.
Tähtaeg registreerimiseks 25.09.2015.

Lisainfo:
J.R. Jensen
e-post: jrj@ndeu.dk
tel: 45 6188 5309
Ürituse koduleht valmimisel.

POLAGRA FOOD: mess ja kontaktkohtumised

Olete oodatud 22. septembril Poznanis Poolas toimuvale Polagra Food messile, mis on toiduainetööstuse suurim mess Kesk- ja Ida-Euroopas. Eksponente oli möödunud aastal umbes 1300 ning erialaseid külastajaid oli 45 riigist kokku 65000. Kontaktkohtumiste üritusest võttis möödunud aastal osa 88 ettevõtjat. Tasuta kontaktkohtumiste üritusele registreerijatele on tasuta ka sissepääs messile.

Kontaktkohtumistele on oodatud erinevad toidusektori esindajad, kes on huvitatud rahvusvaheliste koostöösidemete loomisest.

Ürituse märksõnad on toit, jook, toitlustus (catering), pakendamine, toiduainetööstuse masinad, logistika.

Osalemine tasuta.

Registreerimise tähtaeg 04.05.2015.

Lisainfo: www.b2match.eu/b2b-food2015

RENEXPO 2015: mess ja kontaktkohtumised

22.-23. septembril Varssavis Poolas toimuvale taastuva energiaga seotud lahenduste, teenuste ja seadmete messile ning selle raames toimuvale kontaktkohtumiste üritusele on oodatud valdkonnas aktiivsed ettevõtjad, tehnoloogiate tootjad, rahvusvahelisest ja tehnoloogiaalasest koostööst huvitatud projekteerijad.

Kontaktkohtumiste üritus annab võimaluse kohtuda individuaalselt erinevate huvipakkuvate potentsiaalsete partneritega ning ürituse märksõnad on:

 • taastuva ja detsentraliseeritud energiatootmine (bioenergia, päikseenergia, hüdroenergia, soojuspumbad, geotermiline energia, tuuleenergia),
 • teenused (energiatarbimise juhtimine, energiateenused, rahastamine, tugiteenused, konsultatsioon jm),
 • nutikas ja efektiivne energia jaotamine, transport ja hoiustamine.

Registreerimise tähtaeg 18.09.2015.

Osalemine tasuta.

Lisainfo: www.b2match.eu/renexpo-pl-2015

EEN: Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

Veebileht » Uudised » » EEN: Eesti ettevõtted on Horisont 2020 SME instrumendi rahastusmeetme edukamate taotlejate hulgas

26.06.2015

Eesti ettevõtjad on ühed edukamad rahataotlejad Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) innovatsioonile suunatud Horisont 2020 SME instrumendi raames, mille eesmärgiks on toetada innovaatiliste lahendustega VKE-de innovatsiooniprojekte, mis aitavad neil kasvada ja laiendada tegevust teistesse riikidesse, sh nii Euroopasse kui ka kaugemale.

Baltic Innovation Agency, mis on Enterprise Europe Network’i Eesti partner, aitab eesti ettevõtjaid SME instrumendi taotluste ettevalmistamisel. Mitmed ettevõtjatega koostöös esitatud projektid on juba saanud rahastuse. Näitena võib tuua Interspectrum OÜ, kelle innovatsiooniprojekti eesmärgiks on hinnata uue spektroskoobi tehnoloogilist ja majanduslikku teostatavust ning koostada rakendusplaan toote arendamiseks. Uus spektroskoop võimaldab mõõta veekeskkondade ruumhajuvusfunktsiooni senisest täpsemalt ning on oodatud lahendus mereuuringutes, klimatoloogias ja optilises kommunikatsioonis. Laiemas plaanis panustab Interspectrumi innovatsiooniprojekt Euroopa Liidu blue growth prioriteetidesse, pakkudes kvaliteetset ja mitmekülgset infot veekeskkondade toimimisest ja omadustest.

Eduka taotluse esitamiseks võib soovitada järgmist:

 • tuua välja innovatsiooniprojekti keskmes oleva toote-teenuse kõrge kasvupotentsiaal ja ärivõimalus;
 • rõhutada ettevõtte ärilist ambitsiooni ja rahvusvahelistumise strateegiat;
 • toode-teenus peaks taotlemise hetkeks olema arendatud vähemalt 6. tehnoloogia valmidusastmeni (technology readiness level, TRL) – see tähendab, et vastav tehnoloogia on sobivas keskkonnas demonstreeritud, kuid prototüübini veel jõutud pole;
 • kui esimene taotlemiskatse ei õnnestu, saab komisjoni hindajate tagasisidet arvesse võttes esitada taotluse juba järgmiseks tähtajaks uuesti.

Vahemikus 2014-2020 toetatakse ettevõtteid ühtekokku 3 miljardi euro eest, seejuures on meede jagatud kolme faasi:

 • Esimene faas, mille eesmärgiks on hinnata innovatsiooniprojekti teostatavust. Selles faasis toetatakse ettevõtet 50 000 euroga, et teha 6 kuu jooksul selgeks innovaatilise lahenduse tehniline võimalikkus ja äriline potentsiaal.
 • Teine faas, mille eesmärgiks on viia innovatsiooniprojekt turuvalmiduseni. Sellesse põhifaasi võib taotluse esitada ka esimest faasi läbimata ning positiivse vastuse korral toetatakse ettevõtet 0,5-2,5 miljonit euroga, et 1-2 aasta jooksul innovaatiline lahendus läbi prototüüpimise ja testimise valideerida.
 • Kolmas faas, mille eesmärgiks on pakkuda ettevõttele täiendavat tuge investeerimisvalmiduse suurendamiseks. Sellesse faasi ei pea taotlust esitama ning ettevõte saab kasutada mitmeid Enterprise Europe Network’i pakutavaid tugiteenuseid.

SME instrumendi teemade hulka kuuluvad muu hulgas kosmoseuuringud, nanotehnoloogia, madala süsinikuga majandus, e-valitsuse rakendused, biotehnoloogia ja kliinilised uuringud. Taotlusi saab esitada pea iga kolme kuu järel – järgmisteks taotluste esitamise tähtaegadeks on 17. juuni, 17. september ja 25. november.

Täpsem info:
Rene Tõnnisson
Baltic Innovation Agency
tel: 502 9873
e-post: rene at bia dot ee

Euroopa uudised: Energiavõrkude arendamine – eluküsimus meie kõigi jaoks

26.06.2015

Alljärgnevas on allikana kasutatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) omaalgatuslikku arvamust „Euroopa koostöö energiavõrkude valdkonnas“.

Lähiaastatel saab energiavõrkude arendamisest meie kõigi jaoks eluküsimus. Tänapäeva tsivilisatsioon põhineb energial ja selle kasutamisel. Elektrienergia ülekande- ja jaotusvõrgud on Euroopa elektrisüsteemi selgrooks. Võrgud aga rajati ajastul, mil domineeris lähenemine, et tootmine tuleb kohandada tarbimisele (pakkumine ja nõudlus) ja mitte vastupidi. Võrguoperaator pidi kohandama tootmise ja tarnimise tarbimise kõikumistele, et tagada pidev tasakaal elektrienergia tootmise ja tarbimise vahel. Lõpptarbijale tarniti „ülevalt-alla” loogika põhjal tsentraliseeritult toodetud ning jaotusvõrgu (kõrge- ja ülikõrgepingevõrgu) kaudu edastatud elektrienergiat. Esimesed kõrgepinge- ja ülikõrgepingeliinid ehitati kõigepealt välja tsentraliseeritud tootmisjaamade jaoks esmalt (sõltuvalt riigist) soojusenergia, siis hüdroenergia ja seejärel paljudes riikides tuumaenergia tootmiseks.

Olukord Euroopas on muutunud
Praeguseks on aga olukord Euroopas (väidetavalt) pöördumatult muutunud. Seda nii tootmise kui tarbimise poolelt. Tootmise poolelt on lisandunud ja, mõnes riigis senist tootmist asendamas, detsentraliseeritud energiatootmine taastuvatest energiaallikatest. Prantsusmaal ja Saksamaal, aga ka Itaalias ja Hispaanias on 95 protsenti sellistest tootmisrajatistest juba ühendatud elektrijaotusvõrku. Järjest enam on tekkimas ka nn tootvaid tarbijaid (prosumer). See toob aga endaga kaasa muutused tootmisjaamade paiknemises: uued tootmiskohad, mis on tavapäraste tootmisjaamadega võrreldes rohkem hajutatud ja ei kattu varasematega.

Tuule- ja päikeseenergia tootmine toimub harilikult peamistest tarbimiskeskustest eemal. Näiteks Saksamaal on Põhjamerel ja Läänemerel toodetud tuuleenergia transport lõunas asuvatesse tarbimiskeskustesse suur väljakutse. Kuna praegu puuduvad piisavad ülekandevõimsused, tuleb taastuvenergia tootmist mõnikord piirata. See aga tähendab materjali ja raha raiskamist. Tarbimise poolelt näeme nii elektrienergia uute kasutusvaldkondade arengut (kliimaseadmete laialdane levik, elektrooniliste seadmete, mobiiltelefonide ja muude rakenduste jne kiire kasv) kui elektrienergia kasutamisega seonduvaid muutusi, eelkõige transpordisektoris (elektrisõidukid). Lisaks andmekeskused ja serveripargid.

Arvesse tuleb võtta tarbimise tipptunde, mis seonduvad suurte erinevustega ilmastikutingimustes. Riikides, kus kasutatakse elektrikütet, langevad tarbimise tipptunnid ekstreemsete ilmastikuoludega perioodidele. Prantsusmaal ületas tarbimine 2012. aasta veebruari lõpus 102 GW, mis tähendab 30protsendilist kasvu võrreldes kümme aastat varasema ajaga. Üha sagedasemad kuumalained ja kliimaseadmete üha laialdasem kasutamine põhjustavad tarbimise tippkoormust. See võib tekitada tootmisprobleeme. Näiteks Lääne-Euroopas kattub energiatarbimise tippkoormus talviste külmaperioodide ja suviste kuumaperioodidega, st kõrgrõhuperioodidega, mida iseloomustab eelkõige tuulepuudus. See ei ole oluline juhul, kui tuulest toodetud elektrienergia moodustaks ainult mõne protsendi kogutoodangust, kuid selle energiaallika osatähtsuse kasv muudab olukorda.

Veel näeme erinevate sotsiaalsete, kultuuriliste ja geograafiliste tegurite ning ilmastikutingimuste koosmõju. Näiteks on õhtuse tarbimise tipptunnid erinevad tingituna naaberriikide elustiili ja harjumuste erinevustest. Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal ja Hispaanias või Rumeenias, Bulgaarias, Kreekas ja Poolas ei sööda õhtust samal ajal. Prantsusmaal suureneb nõudlus külmade ilmade korral: tarbimise tipptund on eriti külmadel talveõhtutel kella seitsme paiku. Samas sõltub Saksamaa eelkõige tuuleenergia tootmisest, Hispaanias seevastu saabub tarbimise tippkoormus suvel keskpäeval kella ühe paiku seoses kliimaseadmete kasutamisega. Kõik see kokku tähendab, et kõigub nii elektrienergia tootmine kui tarbimine. Kui eksisteeriksid töökindlad salvestusmehhanismid või võimsused, oleks probleem lahendatud. Paraku nii ei ole.

Võimalikud lahendused
Väidetavalt ei taga ükski teadaolevatest salvestamisvõimalustest suuremahulist tööstuslikku rakendust veel vähemalt järgmise 10 aasta jooksul. Üle jääb – juhtida energiavooge st võrkude küsimus. Me oleme situatsioonis, kus detsentraliseeritud taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal suureneb, prosumerite arv kasvab, see aga muudab energiatarnijate ülesandeid ja vastutust, samuti jaotus- ja ülekandevõrkude suhet. Loodav energialiit ja riikidevaheliste ühenduste rajamine või tugevdamine ja tihendamine toob kaasa üha suurema omavahelise seotuse ja suurendab võrkude olulisust. Seega on jaotusvõrgud tulevikus üha tihedamalt omavahel ühendatud ja üha keerukamad, hõlmates üha arvukamaid tootmisallikaid ja ühendades üha mitmekesisemaid ja pidevalt muutuvaid tarbimismustreid. Elektrivoo suunda on võimalik ka vastupidiseks muuta, st jaotusvõrgust ülekandevõrku, juhul kui kohalik tootmine ületab oluliselt tarbimist. Võib eeldada, et praegu elektri ülekandevõrke häirivad probleemid, eelkõige ülekoormuse juhtimisel, võivad peagi mõjutada jaotusvõrguettevõtjate igapäevast tegevust.

Lisaks võrguühendusega seotud küsimustele on oluline elektrisüsteemide juhtimise küsimus ning muutunud olud sunnivad leidma uusi juhtimisvahendeid. Üks vahend on tarbimise reguleerimine, teisteks on arukate võrkude arendamine ning arenevad ka energia tootmise ja salvestamise viisid.
Kui jutt on tarbimise võimalikust reguleerimisest, siis küsimuseks on, kuidas seda teha. Üheks ja siiani valdavalt kasutatud võimaluseks on nõudlusreageeringu mõjutamine hinna kaudu. See tähendab teatud rajatise või kasutajarühma tegeliku tarbimise vähendamist teatud ajahetkel. See võimaldab tasandada tarbimise tippkoormust ja üldisemalt ühtlustada koormuskõverat. Võib aga juhtuda, et hinnaerinevustest tulevikus ei piisa. Artikli autori küsimusele, et kas Euroopa Komisjon plaanib ettenähtavas tulevikus asuda normatiivselt reguleerima elektrienergia tarbimist, komisjoni asepresident ja energialiidu eest vastutav volinik Maroš Šefčovič paraku ei vastanud.

Reet Teder
Eesti Kaubandus–Tööstuskoja esindaja EMSKs

Kutsume ettevõtjaid kontaktreisile Rootsi

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EASiga korraldab 2015. aastal rea kontaktreise, mis annavad ettevõtjale võimaluse tutvuda sihtriigis kohapeal piirkonna võimalustega ja ettevõtluskultuuriga, kohtuda kohalike ettevõtjatega ning leida koostööpartnereid.

2.-4. juunil 2015 toimub kontaktvisiit Östergötlandi lääni Rootsi

Östergötland asub Kagu-Rootsis, seal elab 430 000 inimest. Maakonna pealinn ja suurim linn on Linköping, mis koos naaberlinna Norrköpingiga moodustab ühe neljast Rootsi metropoli aladest (teisteks on Stockholm, Göteborg ja Malmö).

Rootsi kaubavahetuse käive, mis majanduskriisi aastatel oli väikeses languses, pöördus aastail 2010-2011 stabiilsele tõusuteele, kuid vähenes taas nii 2012. kui ka 2013. aastal. Viimasel viiel aastal on import kasvanud mõnevõrra kiiremini kui eksport, mistõttu kaubavahetuse ülejääk on mõnevõrra vähenenud, kuid on makromajanduslikku stabiilsust arvestades endiselt suur. 2013. aastal moodustas Rootsi kogueksport ümmarguselt 1090 mld SEK ja import 1039 mld SEK (saldo +50 mld). Üle poole Rootsi väliskaubandusest moodustab kaubavahetus Euroopa Liidu riikidega. 2013. aastal oli ELi osakaal kogu ekspordist 56% ja impordist 68,7%.

Rootsi suurimad ekspordiartiklid on traditsiooniliselt masinad ja seadmed (ca 16%), telekomi- ja elektroonikaseadmed (ca 12%) ning transpordivahendid (ca 11%). Samuti kemikaalid ja farmaatsiatooted – ca 13%), puit ja paberitooted (ca 11%), metallid (raud ja teras ca 10%).

Ka suurimad impordiartiklid on masinad ja seadmed (ca 42%), sh telekomi- ja elektroonikaseadmed (16%) ja transpordivahendid (ca 10%). Järgnevad naftatooted ja kütused (ca 14%), kemikaalid ja kummitooted (ca 12%), mineraalid (ca 9%) ning toidukaubad (ca 9%). (arvandmete allikas: Rootsi Statistikaamet, 2013)

Kontaktreis sisaldab:

 • lühiseminari sihtriigis, mille eesmärk on sihtriigi spetsialisti kaasates pakkuda Eesti ettevõtetele uut infot sihtturu kohta, mida Eesti ettevõtetel on kasulik teada enne turule sisenemist;
 • vähemalt kolme individuaalset kohtumist sihtriigi ettevõtetega, mille eesmärgiks on otsekontaktide sõlmimine;
 • ettevõtte ühiskülastust, mille eesmärk on tutvuda sihtriigi ettevõtte tootmishoone või tehasega, mis annab võimaluse näha parimaid praktikaid ja pakub arenemisvõimalusi ka oma ettevõtte jaoks.

Osalustasu on 1000 eurot (+ km) osaleja kohta, mis sisaldab:

 • edasi-tagasi lennupiletid;
 • majutus sihtriigis;
 • transport sihtriigis;
 • hommiku- ja lõunasöök sihtriigis;
 • seminar sihtriigis;
 • kontaktkohtumised.

Igale kontaktreisile ootame osalema 8 ettevõtet, kellel on olemas eelnev ekspordikogemus ning valmis toode või teenus, millega saab koheselt alustada eksporti. Ühest ettevõttest saab osaleda 1 inimene.

Kontaktreisil osalejaks võib olla Eestis registreeritud ettevõtte juht, omanik, müügi- või ekspordijuht või ekspordisuuna spetsialist, kelle eesmärk on laiendada ettevõtte eksporti sihtriigis.

Täpsemate osalemistingimustega on võimalik tutvuda siin »

Palun andke oma osalemissoovist teada hiljemalt 27. veebruaril 2015.

Kontaktreisil osalemiseks tuleb ettevõttel täita registreerimisleht » ja taotleja kontsernipuu » (kui ettevõtte kuulub kontserni) ning saata see e-posti teel projektijuhile.

Lisainfo (projektijuht):
Toomas Kuuda
Pärnu esinduse juhataja
e-post: toomas.kuuda@koda.ee
tel: 443 0989

Kontaktreise kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.