Vota uhendust

Archive for jaanuar, 2016

Tootearendusprojektide toetamine VKE Instrumendist: 2016. aasta taotlusvoorud

Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsiooniprogrammis Horisont 2020. VKE Instrument toetab turulähedasi tootearendusprojekte ning oluliseks lähtekohaks on eksisteeriv prototüüplahendus.

VKE Instrument on ülesehitatud kahefaasilisena – 1. faasis toetatakse projekti eeluuringut ehk idee tehnoloogilise teostatavuse uuringut, turu-uuringut, patendiuuringut ja äriplaani koostamist. Euroopa Komisjoni poolne rahastus eeluuringu realiseerimiseks on 50 000 eurot ning eeluuringu kestvus on maksimaalselt 6 kuud. Siinkohal saavad ettevõtted ise valida, kas nad peavad tarvilikuks eeluuringu läbiviimist või soovivad kohe esitada teise faasi taotlust. Teises faasis toetatakse ettevõtte tootearendust ning esmaseid turundustegevusi. Projektide eelarve on keskmiselt 1,5–2 miljonit eurot ning projektide kestvus on maksimaalselt 2 aastat.

Peamised kriteeriumid projekti algatamiseks on alljärgnevad.

•Teil on unikaalse toote eksisteeriv prototüüplahendus, mida on juba koos lõpptarbijatega testitud.

•Eksisteerib selge ärivõimalus ning te opereerite kasvaval turul.

•Teie tootel/teenusel on selged mõõdetavad eelised konkureerivate lahenduste ees.

Järgmised kutsete tähtajad 1.faasis on 3. mai, 7. september, 9. november 2016. Teise faasi tähtajad on 14. aprill, 15. juuni, 13. oktoober 2016.

Enterprise Europe Network partnerid Invent Baltics OÜ ja B.I.A. OÜ pakuvad VKE Instrumendi ja teiste Horisont 2020 meetmete alast esmast nõustamist tasuta.

Lisainfo: www.enterprise-europe.ee

Uus energiamärgistuse raamistik: Plussid maha!

Need plussid, mis kaduma peavad, on plussmärgid (+) toodete energiamärgistusel ja nende kadumist nõuab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (veel ettepanek), millega kehtestatakse uus energiamärgistuse raamistik. Uus määrus, mida alljärgnevalt lühidalt tutvustan, kavatsetakse kehtestada kehtiva direktiivi (2010/30/EL) asemel. Seda plaanitakse kohaldada järgmise aasta (2017) 1. jaanuarist ja tegu on, nagu nimigi ütleb, õigusliku raamiga, millele lisanduvad veel konkreetsemad õigusaktid. Tegelikult tähendab see „uus“  hoopis tagasipöördumist vanemat tüüpi märgistuse ehk tähtede kasutamise juurde.

Energiaklasside eristamiseks kaotatakse plussmärgid (+)
Uus energiamärgistuse raamistik on normatiivselt ühtne ökodisaini direktiiviga (2009/125/EÜ). Energiamärgistuse raamistiku õiguslikuks vormiks on valitud määrus. See peaks lihtsustama õigusraamistikku ja tagama selles sisalduvate põhimõtete ühtse kohaldamise ja jõustamise kogu EL-is.

Miks üleüldse märgistuse muutmise kallale asuda? EK on selle vajaduse põhjenduseks toonud erinevaid argumente, mille hulgas ei ole raha, kuigi tarbijate valmisolek teatud juhtudel rohkem maksta ei ole sugugi tähtsusetu. Põhiliste põhjustena on nimetatud vajadust tarbijate jaoks märgistust lihtsustada ja muuta selgemaks ning kõrgeid energiaklassiga tooteid on väga palju.

EK teebki ettepaneku pöörduda tagasi eelneva astmestiku juurde, mis ulatub A-st G-ni ning muuta seega kõikide praegu turul olevate toodete klassifikatsiooni. Energiaklassid  A ja B jäetakse vabaks, et vältida kõrgete energiaklasside kohest küllastumist. Integreerimise ja täiendamise eesmärgil nähakse märgistusel ette ka rohelisest punaseni ulatuva värviskaala kasutamine toodete suurema või väiksema energiatõhususe näitamiseks.

Veel on muudatuste toetuseks esitatud järgmisi väiteid (pärinevad ettepaneku seletuskirjast): EK leiab, et konkurentsivõime ja tarbijate nõudluse kõrval on energiamärgistus üks peamine innovatsiooni soodustaja; mida rangemad on nõuded kõrgematele klassidele, seda parema võimaluse annavad need ettevõtjatele oma tooteid positiivselt eristada, soodustades seeläbi innovatsiooni.

Eelduste kohaselt võimaldab energiamärgistuse ja ökodisaini direktiivi rakendamine säästa 2020. aastaks 175 miljonit naftaekvivalenttonni primaarenergiat aastas. See tähendab 19% suurust kokkuhoidu võrreldes asjaomaste toodete praeguse energiatarbimisega. Kõnealused meetmed aitavad saavutada peaaegu poole 2020. aastaks kehtestatud eesmärgist suurendada energiatõhusust 20%. Maagaasi ja kivisöe puhul väheneb sõltuvus energiaimpordist vastavalt 23% ja 37%.

Prognooside kohaselt säästavad seni kehtestatud ökodisaini- ja energiamärgistusmeetmed kommunaalmaksete vähenemise kaudu toodete lõpptarbijatele 2020. aastaks kokku 100 miljardit eurot aastas.

Kuigi nõuete täitmise ja märgistamise kulud kannab esialgu tootja, kantakse need seejärel edasi lõpptarbijale (kodumajapidamistele ja teistele ettevõtjatele), kes saavutavad tänu väiksemale energiatarbimisele kulude kokkuhoiu, mis kaalub oluliselt üles esialgsed ostukulud. Üksikasjalikud andmed kogu EL-i kohta ei ole aga kättesaadavad. Näiteks Suurbritannia puhul on tulude ja kulude hinnanguline suhe 3,8.

Disainimuudatus, mille kohaselt A klassist kõrgemate energiatõhususklasside näitamiseks kasutatakse täiendavaid plussmärke, ei ole suurema energiatõhususega toodete ostmiseks motiveerimisel nii tõhus kui algne skaala (A–G). Kuigi tarbijauuringud näitavad, et uus märgistel kasutatav skaala on tarbijatele arusaadav, on see vähendanud nende valmidust maksta suurema energiatõhususega toodete eest kõrgemat hinda, sest A+ ja A+++ klassi vaheline erinevus ei ole tarbijate jaoks nii motiveeriv kui erinevus C ja A klassi vahel. Paljude toodete puhul energiamärgistuse madalama klassiga tooted puuduvad, sest ökodisaini meetmetega on väiksema energiatõhususega mudelid keelatud ja tootjad on reageerinud tehnoloogia arengule, valmistades üha energiatõhusamaid tooteid. Ilma täieliku võrdluseta skaalal A–G ei ole märgis tarbijate jaoks nii asjakohane.

Halduskulude seisukohast on kogukulu, mida kannavad edasimüüjad kõikidel toodetel kõikide märgiste uutega asendamise tõttu, EL-is tervikuna kümne aasta jooksul hinnanguliselt 10 miljonit eurot. Tootjate puhul hinnatakse sama kulu 50 miljonile eurole kümne aasta jooksul. Kokku moodustab see kulu 2 eurosenti iga märgistust kandva müüdud toote kohta.

Tootjatele lisanduvad uued kohustused

Määrusega nähakse ette toodete andmebaasi loomine turujärelevalve tõhustamiseks. Tootjaid kohustatakse sellesse andmeid sisestama. Praegu peavad ettevõtjad sellise teabe esitama riikliku turujärelevalveasutuse nõudel. Sel põhjusel leiab EK, et lisakulutused ettevõtjatele peaksid olema minimaalsed. Toodete registreerimise halduskulu kogu tööstussektoris on hinnanguliselt 1,5 miljonit eurot aastas ehk umbes 0,5 eurosenti müüdud toote kohta. Toodete registreerimise nõudest tulenev tegelik kulu on aga väiksem või seda ei olegi, sest tootjad ei pea enam hoidma tehnilisi dokumente turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana viis aastat pärast toote tootmise lõpetamist.

Määrusega nähakse ette kuus kuud kestev üleminekuperiood, mille jooksul praegu müügil olevad tooted omavad kahekordset märgistust. Selles etapis peavad ka liikmesriigid korraldama kampaaniaid tarbijate teavitamiseks uuest märgistussüsteemist. Konkreetsemalt aga nähakse määruse ettepanekus märgiste asendamist ette järgmiselt. Muudetud klassifikatsiooniga märgist käsitlev õigusakt avaldatakse ja see jõustub 20 päeva hiljem. Sellega kehtestatakse sellised energianõuded, et ükski praegu turul olev toode ei jääks kõrgematesse energiaklassidesse, eesmärgiga õhutada tehnoloogia arengut ja innovatsiooni ning võimaldada üha energiatõhusamate toodete tunnustamist. See õigusakt sisaldab kindlat kuupäeva, mil n-ö vanad märgised tuleb asendada muudetud klassifikatsiooni märgisega („asendamise kuupäev”).

Kuue kuu jooksul pärast selle õigusakti jõustumist, kuid enne asendamise kuupäeva, asetavad tarnijad muudetud klassifikatsiooniga märgise koos olemasoleva märgisega toote kasti.

Asendamise kuupäeval peavad edasimüüjad asendama kõikide kauplustes müüdavate toodete vana märgise uuega. Kõikide märgiste uutega asendamiseks on neil aega üks nädal.

Selliste toodete jaoks, mis olid kaupluses juba enne kuuekuulise üleminekuperioodi algust, peavad edasimüüjad hankima tarnijalt uue märgise (selle võib teha kättesaadavaks ka elektrooniliselt, võimaldades seda tarnijate veebisaitidelt alla laadida). Järgmine energiamärgistuse raamistiku hindamine kavandatakse kaheksa aasta pärast, kuid märgistused vaadatakse läbi iga viie aasta tagant.

Toodete andmebaasi tuleb esitada alljärgnev teave.
Avalikult kättesaadav teave toote kohta:

–          tootja või tarnija nimi või kaubamärk;

–          mudelitähis(ed), sealhulgas kõigi samaväärsete mudelite tähised;

–          märgis elektroonilisel kujul;

–          klass(id) ja muud märgisel esitatud parameetrid;

–          tootekirjeldus elektroonilisel kujul.

Nõuetele vastavust käsitlev teave, mis on kättesaadav üksnes liikmesriikide turujärelvalveasutustele ja komisjonile:

–          kohaldatava delegeeritud õigusakti kohased tehnilised dokumendid;

–          katsearuanne või sarnane tehniline tõendusmaterjal, mis võimaldab hinnata vastavust kõigile kohaldatavas              delegeeritud õigusaktis sätestatud nõuetele;

–          tarnija nimi ja aadress;

–          tarnija esindaja kontaktandmed.

 

Reet Teder

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

ConhIT: tervishoiu IT-lahenduste mess ja kontaktkohtumised

Euroopa juhtivaid messe tervishoiu IT-lahenduste eksponeerimisel ja uute arengutega kurssi viimisel. Osalege ärikohtumistel valdkonna professionaalidega, looge kontakte nii tootjate kui ka hankijatega ning soovi korral looge uusi lahendusi ja leidke partnereid teaduskoostööprojektidesse.

Ürituse märksõnad:

 • IT lahendused arstipraksistele, laboritele ja radioloogidele;
 • tarkvara lahendused haiglatele, rehabilitatsioonikliinikutele ja hooldekodudele;
 • riistvara ja IT-infrastruktuur;
 • kommunikatsioonilahendused;
 • telemeditsiini lahendused;
 • meditsiinitehnoloogia (kokkupuude IT lahendustega).

Mess toimub 19.–21. aprillil 2016 Berliinis, Saksamaal.

Osalemine tasuta.

Tähtaeg 10.04.2016 registreerimiseks aadressil www.b2match.eu/conhit2016.

Digital Health B2B Skype Match 2016

Digital Health B2B Skype Match 2016: digitaalse tervishoiu teemalised kontaktkohtumised skype vahendusel toimub 9. märtsil 2016.

Sarnaselt paljude teiste sektoritega on digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõtt tervishoius toonud kaasa pidevaid muutusi tervishoiuteenuste osutamises. Innovatiivsed rakendused ja teenused aitavad omalt poolt tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti ja samas alandavad kulusid. Digitaalse tervishoiu B2B kohtumised Skype’i vahendusel aitavad kokku hoida aega ja reisikulusid ning võimaldavad suhelda erinevate riikide ettevõtjatega. Toimuva ürituse tehnoloogilised märksõnad: tervishoiuvaldkonna rakendused, loomingulised tooted. Ürituse valdkonnad ülevaatlikult: suur-andmete (big-data) haldus, andmebaasid ja online infoteenused, meditsiiniline kuvamine, arvuti abil diagnoosimine ja teraapia.

Lisainfo leiad SIIT
Lisainfo ja registreerimine kuni 06.03.2016 SIIN

Food Business Meetings Tavola 2016: toiduainete mess ja B2B jaemüüjatele ja toitlustajatele

Mess ja kontaktkohtumiste üritus on mõeldud kohtumispaigana toiduainetööstuse professionaalidele ning ürituse keskmes on Madalmaad, Põhja-Prantsusmaa ja Suurbritannia idaosa, aga ka paljud teised riigid. Fookuses on jaemüügisektori eksklusiivsete toiduainete segment (fine food) ja toitlustusettevõtted. Osavõtt on limiteeritud ainult toiduainetööstuses tegutsevatele professionaalidele. Oma koostööprofiili luues on võimalik täpselt märkida, kas osaleja on näiteks tootja või hankija ja kellega on soov uusi ärikontakte luua, et tagada tutvustuses head eeldused sobivate kontaktide loomiseks.

Mess toimub 14. märtsil 2016 Kortrijkis, Belgias.

Registreerimisel on osavõtt tasuta ja pakett võimaldab messi külastamist, osalemist kontaktkohtumiste üritusel ning soovi korral võimalust osaleda networking üritusel ja õhtusöögil.

Registreerimise tähtaeg 6.märts 2016 aadressil www.b2match.eu/FoodBusinessMeetings2016.

Navigate 2016: merendusmess ja kontaktkohtumised Soomes

Soome on tuntud oma aktiivse merendussektori poolest. Osavõtt populaarsest messist ja kontaktkohtumistest on hea võimalus luua uusi ärikontakte (allhange, teadus- ja arendustöö, tehnoloogia) valdkonnas teiste professionaalidega. Merenduse ja merelogistika messi märksõnad on teadus- ja arendustegevus, haridus- ja koolitus, personal, IKT, tegevused avamerel, uued energialahendused, disain ja remont, seadmete tootmine.

Mess toimub 18.–19. mail 2016 Turkus, Soomes.

B2B osavõtt on tasuta.

Lisainfo messi kohta: www.navigate.fi

Kontaktkohtumisele registreerimine kuni 06.05.2016 aadressil www.b2match.eu/navigate2016.

THE FUTURE OF BUILDING 2016: ehitusteemaline konverents ja B2B

Tuleviku ehituse teemalise konverentsi ja B2B ürituse keskmes on innovatiivsed uudistooted ja viimased valdkonna arengud nii ehituse kui ka infrastruktuuri valdkonnas. Detailselt on fookus hoonete innovatiivsetel lahendustel, säästval renoveerimisel ja kõrgkvaliteetsetel hoonetel koos nende täieliku elutsükliga.

Ürituse märksõnad:

 • ehitustööd ja planeerimine, insenertehnilised tööd ja arhitektuuriteenused;
 • ehituse sekundaarsed lepingulised tööd;
 • ehitusmaterjalid ja komponendid;
 • taastuvenergia, kliimaseadme ja hoone tehnoloogiad;
 • ettevõtlusorganisatsioonid, klastrid ja avaliku sektori esindajad.

Konverents toimub 18.–19. aprillil 2016 Viinis, Austrias.

Osalemine tasuta.

Lisainfo ja registreerimine kuni 16.04.2016 aadressil www.b2match.eu/building2016.

Ettevõtete kontaktreis Saksamaale

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub ettevõtteid osalema 7. kuni 8. juunini toimuval kontaktreisil Hamburgi ja Kieli (Schleswig-Holsteini liidumaa)

 

Schleswig-Holstein on Saksa Liitvabariigi põhjapoolseim liidumaa ning selle pealinn on Kiel.

Tegu on arenenud infrastruktuuri, kõrgelt kvalifikatseeritud tööjõu ning soodsa ettevõtluskeskkonnaga piirkonnaga, mille mastaabid on ligilähedaselt samas suurusjärgus Eestiga.

Kontaktreisi kohapealsete ettevalmistustega tegeleb kaubanduskoja usaldusväärne koostööpartner, Business Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig-Holstein, kelle hinnangul on sealsed ettevõtted huvitatud koostööst Eesti firmadega järgmistest valdkondadest:

 • laevaehitus ja merendustehnoloogiad,
 • IT ja telekommunikatsioon,
 • meditsiinitehnika,
 • taastuvenergeetika,
 • aiandus ja mahepõllumajandus,
 • erinevad nutilahendused (parkimine, valgustus, meditsiin, avalik haldus jne),
 • ehituspuit,
 • mahetoit.

Kontaktvisiidi programm:

7. juuni  Lend Tallinn–HamburgLühiseminar piirkonna ettevõtluskeskkonnast

Kahepoolsed kohtumised Saksa ettevõtetega vastavalt Eesti firmade koostöösoovidele

Transport Kieli, majutumine hotellis

Õhtusöök koos kohapealse korraldusmeeskonnaga

8. juuni  Kahepoolsed kohtumised Saksa ettevõtetega vastavalt Eesti firmade koostöösoovideleLend Hamburg–Tallinn

Osalustasu kaubanduskoja liikmele on 1000 eurot, teistele 1200 eurot osaleja kohta, lisandub käibemaks.

Hinnas sisaldub:

 • edasi-tagasi lennupiletid;
 • majutus sihtriigis (1 öö);
 • transport sihtriigis;
 • lühiseminar;
 • õhtusöök;
 • 3 kahepoolset kohtumist Saksa ettevõtetega.

Delegatsiooni suuruseks on 8 osalejat, osalejaks registreerumise tähtaeg on 1. märts 2016 (eeldusel, et selle ajani jätkub vabu kohti).

Lisainfo
Margus Ilmjärv
E-post: margus@koda.ee
Tel: 337 4950