Vota uhendust

Archive for august, 2017

Tegime ettepanekud ELi töökeskkonna regulatsiooni muutmiseks

Lisaks sellele, et Eestis muudetakse töötervishoidu- ja ohutust puudutavat seadusandlust, teeb sama ka Euroopa Komisjon. Alustuseks vaadatakse üle kuus direktiivi, et kõrvaldada sealt iganenud sätted. Sellega seoses saatsime oma ettepanekud sotsiaalministeeriumile, kes omakorda kujundab Eesti seisukohad. Koja ettepanekud peaksid aitama välja töötada selgemad ja ajakohasemad nõuded vähendades seeläbi tööandjate halduskoormust.

Eelkõige tegime ettepanekud kuvariga töötamise direktiivi (90/270/EMÜ) uuendamiseks. Kuna arvutid on aja jooksul tehnoloogiliselt arenenud ja nende mõju inimese tervisele on selle käigus muutunud, sisaldab see direktiiv mitmeid sätteid, mis on ajale jalgu jäänud. Näiteks ei ole meie hinnangul mõistlik tööandja kohustus töötaja juhendamiseks ja väljaõppe tegemiseks enne arvutiga tööle alustamist. Ka nõue, et klaviatuur peab alati asetsema kuvarist eraldi, ei ole põhjendatud. Töötajal peaks olema siiski võimalus soovi korral kasutada ka sülearvutit. Tõime välja, et alati ei ole ilmtingimata vajalik ka dokumendihoidja olemasolu, kuna mõnedes töökohtades võib kogu töö toimuda paberivabalt.

Lisaks juhtisime tähelepanu sätetele, mis puudutavad töötaja vastutust kaugtöö (nt kodukontori) korral. Kuna tööandjal puudub sellises olukorras reaalne kontroll töötaja ja tööohutuse reeglite täitmise üle, siis leiame, et tööandja ei peaks selle eest ka vastutama. Kuna EL regulatsioon pole sõnastatud selgelt, siis tegime ettepaneku regulatsiooni täpsustada nii, et liikmesriikidel oleks võimalus kaugtöö korral muuta tööohutuse ja töökeskkonna nõuete järgimise eest vastutavaks töötaja, mitte tööandja.

Ministeeriumile esitatud ettepanekutega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Eelolev sügis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK), mis on piltlikult öeldes kodanikuühiskonna hääletoru Brüsselis. Ametilikumalt selgitades on tegemist EL aluslepingutes nimetatud konsultatiivorganiga, kellega Euroopa Komisjon on kohustatud konsulteerima oma õigusloomeprotsessis. EMSK alustab oma järjekordset tööperioodi, andes oma sisendi nii Komisjonile kui Euroopa Parlamendile arvamuste kaudu. Anname ülevaate sügisel esitavate arvamuste kohta.

Algaval sügisel plaanib EMSK välja tulla järgmiste arvamustega:
Tervishoiu digirevolutsiooni mõju ravikindlustusele (omaalgatuslik arvamus);
Euroopa Komisjoni poolt ELi õigusaktide kvaliteedi parandamiseks käivitatavate mõjuanalüüside ja -hinnangute läbipaistvuse, metoodika ja ressursside analüüs (omaalgatuslik arvamus);
Tarbijatele suunatud finantsteenuste tegevuskava (teatis);
Vastavuse pakett (jooksev programm);
Jõukuse ebavõrdne jaotumine Euroopas: liikmesriikidevaheline lõhe töö ja kasumi jaotumises (omaalgatuslik arvamus);
Nõukogu direktiivi ettepanek äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCCTB) kohta;
Konkurentsi ja majanduskasvu soodustav maksusüsteem (omaalgatuslik arvamus);
Euroopa turu infrastruktuuri määrus – muutmine (jooksev programm);
Pere- ja traditsiooniliste ettevõtete võimalused arengu ja majanduskasvu hoogustamiseks piirkondades (omaalgatuslik arvamus);
Sotsiaalpartnerite ja teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide roll ja võimalused uute töövormide kontekstis (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel);
Oskuste, sh digitaaloskuste pakkumine ja arendamine uute töövormide kontekstis: uued poliitikameetmed ning muutuvad rollid ja vastutus (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel);
Noortealgatus / Euroopa solidaarsuskorpus;
Kliimaõiglus (omaalgatuslik arvamus);
Üleminek jätkusuutlikumale Euroopa tulevikule – strateegia 2050 (omaalgatuslik arvamus);
Euroopa koostalitlusvõime raamistik – rakendusstrateegia (teatis);
ELi tolliliidu arendamine ja juhtimine (teatis);
Digitaalne ühtne turg – suundumused ja võimalused VKEde jaoks (omaalgatuslik arvamus);
Kaupade pakett;
Uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandlus;
Digitaalne ühtne turg – vahekokkuvõte (teatis);
2016. aasta konkurentsipoliitika aruanne;
Jagamismajanduse maksustamine – jagamismajanduse arenguga seotud võimalike maksumeetmete analüüs (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel);
Euroala majanduspoliitika;
Kapitaliturgude liit: vahehindamine (teatis);
Majandus- ja rahaliidu süvendamine 2025. aastaks (valge raamat);
ELi erapensionitoode;
Töötavate lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamine;
Jätkusuutlikud sotsiaalkindlustus- ja sotsiaalkaitsesüsteemid digiajastul (omaalgatuslik arvamus);
Kodanikuühiskonna organisatsioonide ELi-poolne rahastamine (omaalgatuslik arvamus);
Euroopa sotsiaalõiguste sammas;
Koostöö kodanikuühiskonnaga noorte radikaliseerumise ennetamiseks (omaalgatuslik arvamus);
Maaelu arengu programmide 2007–2013 järelhindamine;
Strateegia „LeaderSHIP 2020“ kui meretehnoloogia tööstuse visioon: innovatiivse, jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise meretööstuse suunas aastaks 2020 (omaalgatuslik arvamus);
Tööstuse muutused tervishoiusektoris (omaalgatuslik arvamus);
Maa kasutamine toiduainete jätkusuutlikuks tootmiseks ning ökosüsteemi teenusteks (ettevalmistav arvamus eesistujariigi Eesti taotlusel);
Juurdepääs õigusemõistmisele riiklikul tasandil, mis on seotud ELi keskkonnaõigust rakendavate meetmetega (teatis);
Euroopa koostalitlusvõime raamistik – rakendusstrateegia (teatis);
Juurdepääs rahvusvahelisele autoveoturule ja autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemine (läbivaatamine);
Sõidu- ja puhkeperioodid, tööaeg ja töötajate lähetamine;
Elektroonilise teemaksu süsteemi koostalitlusvõime;
Eurovignette;
Lennuteenuste osutamist käsitleva määruse muutmise ettepanek;
Puhas, konkurentsivõimeline ja ühendatud liikuvus kõigi jaoks (teatis);
ELi ja Korea vaheline vabakaubandusleping – teabearuanne kaubanduse ja säästva arengu peatüki kohta;
Uuendatud partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega (teatis); Kaubanduse ja investeeringute keskne roll kestliku arengu eesmärkide täitmisel ja elluviimisel (omaalgatuslik arvamus);
ELi arengupartnerlused ja rahvusvahelistest maksulepingutest tulenevad probleemid (omaalgatuslik arvamus);
Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused Euroopa ja Vahemere piirkonnas (omaalgatuslik arvamus);
Isikuandmete vahetamine ja kaitsmine globaliseerunud maailmas (teatis).

Kui kellelgi on siintoodud teemade suhtes lähemat huvi, palume pöörduda Reet Tederi poole (reet@koda.ee).