Vota uhendust

Archive for oktoober, 2016

Kõrgetasemeline visiit Istanbuli

Kaubanduskoda korraldab kõrgetasemelise visiidi Istanbuli Türki. Visiit toimub 15.–18. novembril 2016. Kontaktreisil osalemine on ettevõtjale suurepärane viis avastamaks uusi ärivõimalusi.

Visiidi programm lisandub peatselt!

Lisainfo ja registreerimine:
Liisi Kirschenberg
liisi@koda.ee
+372 604 0093

Ettevõtjate visiit Vietnami

Kaubanduskoda korraldab koostöös välisministeeriumiga 5.–7. detsembril kõrgetasemelise visiidi Vietnami Sotsialistlikku Vabariiki välisministeeriumi asekantleri hr Väino Reinarti juhtimisel.

Visiidil külastatakse pealinna Hanoid ning riigi peamist ettevõtluskeskust Ho Chi Minhi. Korraldatakse ärifoorum ning B2B kohtumised ettevõtjatele, lisaks kohtumised kohalike ettevõtlusorganisatsioonidega ja Eesti ettevõtjate profiilidele vastavad külastused.

Visiidile registreerimine ja lisainfo:

Jana Silaškova
jana@koda.ee
604 0083

FOOD4LIFE 2016: toidu, joogi ja külalislahke tööstuse mess ja B2B

Aeg: 10. november
Asukoht: Sofia, Bulgaaria


Olete oodatud tutvuma viimaste uudistega ja looma uusi kasulikke ärikontakte 9.–12. novembrini toimuvale toidu, joogi ja külalislahke tööstuse messile ja individuaalsetele kontaktkohtumiste üritusele Bulgaariasse.

Valdkonnad:

 • toit, biotooted, mahetooted, toidusektori innovatsioonid, liha ja lihatoodete töötlemine, piim ja piimatoodete töötlemine, vein ja venitootjad, sommeljeed, leib, pagari ja kondiitritooted, toorained;
 • masinad, seadmed ja tehnoloogiad;
 • disain ja pakketehnoloogiad;
 • hotell, restoran, toitlustamine ja spaa seadmed.

Osavõtt on tasuta.
Registreerimistähtaeg: 30. oktoober 2016
Lisainfo: www.b2match.eu/food4life2016

MIDEST Paris 2016: tööstusliku allhanke mess ja B2B

Aeg: 6.–9. detsember
Asukoht: Pariis, Prantsusmaa


Traditsioonilise MIDEST messi raames toimuvad juba kuuendat korda tööstusliku allhanke valdkonnas individuaalsed kontaktkohtumised, et luua rahvusvahelisel koostööplatvormil tuleviku tööstuse tarbeks püsivaid uusi ärikontakte.

Olete oodatud osalema suurimale koostööplatvormile, mille fookusvaldkonnad on

 • klaasi, puidu ja muude materjalide töötlemine;
 • elektroonika ja elekter;
 • mikrotehnika;
 • instrumentaarium, vormid, mudelid;
 • prototüübid;
 • aksessuaarid ja tööstuslikud seadmed;
 • lisandtootmine, tehnilised tekstiilid, tööstuse teenused;
 • tööstuslik hooldus;
 • kruvi lõikamine (mehhaaniline, erimasinad);
 • viimistlus, metalli soojus- ja pinnatöötlus;
 • tööstuslikud kinnitusvahendid;
 • sepistus valukojas;
 • pooltooted;
 • valtsimine ja lõikamise protsessid;
 • fabrikatsioon;
 • plastik, kumm, komposiitmaterjal;
 • töötlemine, töövahendid.

Osavõtutasu ühele inimesele on 125 eurot, teine inimene 50 eurot.
Lisainfo ja registreerimine: www.een-matchmaking.com/Midest2016/Home/Index/2

Nanotehnoloogiateemaline õppevisiit Jaapanisse

Ettevõtjad (VKE-d) ja klastrid on oodatud nanotehnoloogia õppereisile, mis toimub Jaapanis rahvusvahelise nanotehnoloogia „Nano Tech 2017” messi ja konverentsi raames (www.nanotechexpo.jp).

Visiidi toimumisaeg on 13.–17. veebruar 2017. Kandideerimistähtaeg visiidil osalemiseks on 27. oktoober 2017.

Osalema on oodatud ettevõtted (ettevõtte juhtivtöötaja või klasteri esindaja), kelle tegevusvaldkond jääb messil esindatud „Nano Tech 2017″ valdkonda:

 • Nano Materials: fullerene, carbon nanotube, photonics material, composite material, excellentmagnetic material, highly pure material,nano coating, nano ink, nano composite material, nano particle, biocompatible material, graphene;
 • Nano Evaluation & Measurement: SPM / AFM, ultra precision measuring instrument, electron microscope (SEM / TEM), high efficiency / high sensitive sensor, molecular imaging, evaluation measurement and designing tool, simulation, molecular design software, piezo stage, near-field optical, micro TAS;
 • Nano Fabrication Technology: nano particle mixture / dispersion, next-generation lithography, nano imprint, laser processing, electron beam / ion beam processing, fusion / bonding technology, etching, priming charge processing, thin film manufacturing technology, ultra precision surface processing technology, nano transistor technology, precision pattern printing technology.

Programm koosneb koolitusest, ettevõtte külastustest, messi külastusest ja seal toimivatest B2B kontaktkohtumistest.

Koolitusprogrammis osalemine on tasuta. Osalejal on võimalik taotleda osalustoetust 600 eurot. Osaleja tasub ise oma reisikulud ja majutuse kohapeal.

Visiiti rahastab Euroopa Komisjon ja korraldab EU-Japan Centre.

Lisainfo ja registreerimine: Diane Lula, d.lula@eu-japan.eu või
www.eu-japan.eu/events/nanotech-cluster-sme-mission

Mõnda TTIPst

Atlandi-ülese ehk ELi ja Ameerika Ühendriikide kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimistega lõpulejõudmine ning lepingu sõlmimine ei ole lähiajal tõenäoline. Vastuseisu on mõlemal pool Atlandi ookeani. Vaatamata sellele on praeguseks, võrreldes näiteks aastataguse ajaga, asjad arenenud. Läbi on räägitud ja asjad on muutunud selgemaks nii mõneski valdkonnas. Meie avalikus meedias olen aga kohanud TTIP teemal kas lihtsalt eksitavaid või ekslikul eeldusel põhinevaid seisukohavõtte või ka sellist vastuseisu, mille alus on praeguseks juba ära langenud. Alljärgnevalt käsitlen, tuginedes Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sellekohasele arvamusele, paari võtmeküsimust, milles nüüdseks on seis parem ja selgem kui läbirääkimiste varasemas etapis.

 

Standardid ja tehnilised normid

USA ja ELi standardimissüsteemid erinevad üksteisest märkimisväärselt. Eelkõige ei kasutata USAs Euroopa ühtse turu sambaks olevat põhimõtet, mille kohaselt kehtib ühele tootele üks, kõikjal tunnustatud standard. Kui Euroopas võetakse vastu uus standard, siis sellega vastuolus olevad riiklikud standardid tühistatakse. USAs kehtivad turul samaaegselt erinevad standardid, mistõttu on ettevõtjatel, eriti VKEdel, keeruline mõista, milline standard sobib kõige paremini nende tootevalikuga. Läbipaistvuse suurendamiseks ja väikeste ettevõtjate toetamiseks on oluline luua klienditugi USA poolel, mis pakuks tugiteenust USA turule eksportida soovivatele ELi ettevõtjatele.

WTO sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete leping, mis käsitleb toiduohutuse ning looma- ja taimetervise eeskirjade rakendamist, sisaldab ettevaatuspõhimõtet, mis on sätestatud ka Lissaboni lepingus. See ei tohi olla läbirääkimiste objektiks ega tohiks seepärast olla kokkuleppe osa. EL on andnud lubaduse, et TTIP ei muuda kehtivaid toidualaseid õigusakte, EL säilitab piirangud hormoonide või kasvukiirendajate kasutamisele lihas ning, et TTIP ei muuda geneetiliselt muundatud organisme käsitlevaid ELi õigusakte.

 

Tollimenetluste ja kaubanduse lihtsustamine

Tollimenetluste lihtsustamiseks on tehtud järgmised ettepanekud: ühtse kontaktpunkti loomine mõlemal pool Atlandi ookeani; tõhusam kooskõlastamine rahvusvaheliste standardite alal ning kaubanduse lihtsustamise partnerlusprogrammi arendamine; andmete ühtlustamine ja vastavusse viimine ja vastavusse viidavate andmete hindamine; ühise tollikoostöö komitee vastutusala laiendamine, et see saaks tegutseda nn spetsialiseerunud tollikomiteena mitmes veel määratlemist vajavas valdkonnas ja teha eelotsuseid.

 

Säästev areng

Lepingusse lisatakse siduvad sätted tööõiguse põhireeglite kaitsmise kohta, nagu ühinemisvabadus, kollektiivläbirääkimiste õigus ametiühingute moodustamise ja nende liikmeks astumise kaudu, sunniviisilise või kohustusliku töö kaotamine, lapstööjõu kasutamise tegelik kaotamine ning võrdõiguslikkus ja mittediskrimineerimine tööl ja kutsetegevuses. Täiendavalt lisatakse lepingusse osaliste kohustus tagada inimväärsed töötingimused ning töötervishoid ja tööohutus.

Keskkonnaaspektide osas on lepingusse, seoses kemikaalide ja jäätmete keskkonnasõbraliku käitlemisega, lisatud kaubandust puudutav säte. Lisatud on sätteid, mille eesmärk on vältida või minimeerida kemikaalidest või jäätmetest tulenevat kahjulikku mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Osapooled on võtnud kohustuse metsade säästvaks majandamiseks ning ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi märkimisväärse negatiivse mõju vastastikuseks tunnustamiseks.

Investeeringute kaitse osas tuleb märkida, et EK on esitanud kirjaliku ettepaneku investeerimiskohtu süsteemi kohta, mis sisaldab menetluste reformi uue süsteemi loomiseks, et asendada investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise senine kord. See koosneb kahest osast: sisulised investeeringute kaitse sätted ning investorite ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise süsteemi toimimine. Ettepanek hõlmab ka sissejuhatavat osa, mis sisaldab investeeringute kaitse valdkonna määratlusi.

Esitatakse üksikasjalikumad määratlused mõistetele reguleerimisõigus, kaudne sundvõõrandamine ning õiglane ja võrdne kohtlemine. Asjaomased täpsustused teenivad lepingupoolte õigust reguleerida investorikaitset, kui seda nõuavad avalikkuse huvid.

On oluline, et kokkuleppes sisalduvad määratlused, eelkõige reguleerimisõigus, peaksid olema selged ja tagama riigi õiguse säilitada ja võtta kasutusele kõrged standardid, seda eelkõige sotsiaalse, keskkonnaalase ja tarbijakaitse osas, tagades samas investoritele asjakohase ja õiguspärase kaitse protektsionismi ja diskrimineerimise eest. Lisaks preambulile on sellekohane eraldiseisev artikkel lisatud ka lepingu põhiosasse.

Kõige märkimisväärsemad muudatused on tehtud vaidluste lahendamise korra menetluslikesse aspektidesse. Vahekohtusüsteem muudeti kohtuga kohtusüsteemiks, kus vaidlevate osapoolte määratud ajutised vahekohtunikud asendatakse kohtunikega püsivast nimekirjast, mille määravad lepinguosalised. Need uuendused muudavad selle institutsioonilisemaks süsteemiks. Kohtunike erapooletuse tagamiseks ja huvide konflikti vältimiseks on lisatud range tegevusjuhend. Lisaks luuakse kohtuotsuste hindamiseks apellatsioonikohus.

EK on loonud TTIPle pühendatud veebilehe, mis sisaldab teabelehti ja lugemissoovitusi, ELi seisukohavõtte (milles tutvustatakse ja kirjeldatakse Euroopa Liidu üldist lähenemisviisi küsimusele), ELi kirjalikke ettepanekuid (mis on Euroopa Liidu esialgsed õigusaktide ettepanekud TTIP raames käsitletavate teemade kohta) ning ELi pakkumist turulepääsuks teenuste valdkonnas.

 

Reet Teder
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Kauakestev kunstmuruväljak EL-i meetme toel

Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE) omab 20-aastast kogemust kunstmuruväljakute ehitamisel Euroopas. Täna näeme aga kasvavat nõudlust kasutatud kunstmuruväljakute uuendamisel. Kuna see valdkond on uus, on ka kasutatava tehnoloogia ja seadmete valik väga kitsas.

Paljudelt väljakutelt on seni üles võetud materjalid on seni viidu prügimäele, kuigi neid saaks veel uuesti kasutada. Kui arvestame ühe väljaku materjali koguseks ilma elastikkihita 300 tonni ja, et Euroopas saab uue kunstmurukatte 2000 väljakut aastas, teeb see aastas kokku 6 miljonit tonni jäätmeid.

 1. aastal hakkas ASIE arendama ja välja mõtlema tehnoloogiat, mille abil saaks üles võtta kasutatud väljakuid nii, et kõiki materjale oleks võimalik taaskasutada. Esimene kunstmuru kokkurullimise prototüüp läks katsetamisse samal aastal. Siis sai selgeks, et kogu tehnoloogilise kontseptsiooni mõistliku ajaga väljaarendamine nõuab ühelt väikeettevõttelt liialt ressursse.

Hakkasime otsima võimalusi, kuidas toetada innovatsiooni ja tootearendust. Võtsime osa kaubanduskoja korraldatud seminarist, kus Invent Baltics OÜ tutvustas toetuste saamise võimalusi Euroopa Liidu fondist Horizon 2020. Meie tegevus haakus fondi SME innovatsiooni osaga, mille üheks valdkonnaks on keskkonna- ja kliimaalased tegevused. Keskkonnasäästlik lähenemine tootearendusel on olnud algusest saati üheks meie oluliseks võtmesõnaks.

Horizon 2020 ja SME meede jaguneb omakorda kolmeks etapiks (faasiks). 2015. aastal esitasime taotluse SME esimese faasi rahastuse saamiseks, mis on mõeldud alusuuringute tegemiseks. Selle raames töötasime välja oma tehnoloogia kontseptsiooni ja tegime turuanalüüsi. Kuna tulemused olid edukad, osalesime ka teises faasis, mis oli mõeldud prototüüpide valmistamiseks ja katsetamiseks. Selles faasis toimub ka turu hõivamise ettevalmistus ja äriplaani täpsustamine.

Kuna meie tugevamaks küljeks ei ole projektide kirjutamine, siis selles tuli meile appi Invent Baltics OÜ. Isegi hea idee realiseerimiseks peab olema koostööpartner, kes oskab projekte kirjutada nii, et need on arusaadavad ja toetuse jagajate nõuetele vastavad.

Alustasime  teise faasi tegevustega sellel suvel. Meie eesmärgiks on välja arendada kasutatud kunstmuru käitlemise tehnoloogiline ahel, mis algab kasutuses oleva kunstmuru eluea pikendamisest ning lõpeb kõikide materjalide taas- ja uuskasutusega. Säilib ka võimalus, et mingi osa kasutuskõlbmatut kunstmuru hakitakse ja põletatakse energiatootmiseks. Järgneval joonisel on välja toodud ARENA tehnoloogiline ahel.

Kõiki ahelas märgitud protsesse alati ei kasutata. Meie eesmärk on taaskasutada materjale ja neid võimalikult vähe ümber töödelda. Energiatootmiseni jõutakse väga üksikutel juhtudel.

Nagu varem nimetatud, on kasutatud kunstmuruväljakute ülesvõtmine ja materjalide kasutamine suhteliselt uus valdkond, kuid siiski on olemas mõningad seadmed ja meetodid, mida kasutatakse. ARENA kontseptsiooni peamised eelised konkurentide ees on järgmised:

 • kunstmuru ülesvõtmise kiirus (täismõõdus jalgpalliväljaku kokku rullimine võtab aega 1 päev ja järgnevad operatsioonid on võimalik teha väljaku kõrval);
 • kasutatud muru võetakse üles nii, et säilib maksimaalne võimalus seda taaskasutada;
 • meie tehnoloogia on väga keskkonnasäästlik.

 

Tänaseks oleme testinud olemasolevaid prototüüpe, ehitanud juurde ühe uue masina, katsetanud mitmeid erinevaid seadmeid, mida meie tehnoloogilises ahelas kasutada. Horizon 2020 teise faasi lõppedes peaksid olema valmis kõik ARENA tehnoloogia lülid – seadmete prototüübid on valmis ehitatud, katsetatud ja vead parandatud. Lisaks arendame välja oma andmebaasi ja tarkvara, mis aitab efektiivsemalt planeerida tegevusi, sisaldades infot enamuse kunstmuruväljakute kohta Euroopas.

Meie eesmärk on kasvada üle-Euroopaliseks ettevõtteks ja saavutada 30% turuosa aastaks 2021. Selle saavutamiseks tuleb meil leida partner igas riigis, kes omab kontakte ning suhtleb oma kultuurikeskkonnas. Tema aitab jõuda kliendini ja tutvustab meie tehnoloogiaid kohalikul turul. Kogu sellise ambitsiooni ja kasvustrateegia üheks tugitalaks meile on Horizon 2020 fondist saadud toetus.

 

Meelis Koik
Advanced Sports Installations Europe AS
www.sportsinstallations.com

 

Dubai EXPO 2020 pakub ärivõimalusi juba täna

Dubai EXPO, mis toimub alles oktoobrist 2020 kuni aprill 2021, pakub juba täna ettevõtjatele üle maailma võimalust osaleda selle raames korraldatud avalikes hangetes. Tegu on avatud platvormiga, mille kaudu Araabia Ühendemiraadid ning soovi korral ka teised osalevad riigid saavad läbi viia erinevaid EXPOga seotud hanked. Hangetel osalemiseks tuleb ettevõtjal end vastaval lehel registreerida.

Huvi korral täpsem info: https://esource.expo2020dubai.ae/