EESTI

Tegime ettepanekud ELi töökeskkonna regulatsiooni muutmiseks

Lisaks sellele, et Eestis muudetakse töötervishoidu- ja ohutust puudutavat seadusandlust, teeb sama ka Euroopa Komisjon. Alustuseks vaadatakse üle kuus direktiivi, et kõrvaldada sealt iganenud sätted. Sellega seoses saatsime oma ettepanekud sotsiaalministeeriumile, kes omakorda kujundab Eesti seisukohad. Koja ettepanekud peaksid aitama välja töötada selgemad ja ajakohasemad nõuded vähendades seeläbi tööandjate halduskoormust.

Eelkõige tegime ettepanekud kuvariga töötamise direktiivi (90/270/EMÜ) uuendamiseks. Kuna arvutid on aja jooksul tehnoloogiliselt arenenud ja nende mõju inimese tervisele on selle käigus muutunud, sisaldab see direktiiv mitmeid sätteid, mis on ajale jalgu jäänud. Näiteks ei ole meie hinnangul mõistlik tööandja kohustus töötaja juhendamiseks ja väljaõppe tegemiseks enne arvutiga tööle alustamist. Ka nõue, et klaviatuur peab alati asetsema kuvarist eraldi, ei ole põhjendatud. Töötajal peaks olema siiski võimalus soovi korral kasutada ka sülearvutit. Tõime välja, et alati ei ole ilmtingimata vajalik ka dokumendihoidja olemasolu, kuna mõnedes töökohtades võib kogu töö toimuda paberivabalt.

Lisaks juhtisime tähelepanu sätetele, mis puudutavad töötaja vastutust kaugtöö (nt kodukontori) korral. Kuna tööandjal puudub sellises olukorras reaalne kontroll töötaja ja tööohutuse reeglite täitmise üle, siis leiame, et tööandja ei peaks selle eest ka vastutama. Kuna EL regulatsioon pole sõnastatud selgelt, siis tegime ettepaneku regulatsiooni täpsustada nii, et liikmesriikidel oleks võimalus kaugtöö korral muuta tööohutuse ja töökeskkonna nõuete järgimise eest vastutavaks töötaja, mitte tööandja.

Ministeeriumile esitatud ettepanekutega saab lähemalt tutvuda SIIN.