EESTI

Kuidas võlga piiriüleselt lihtsamalt kätte saada?

Eestis saab oma rahalist nõuet tavapärase hagimenetlusega võrreldes kiiremini ja lihtsamalt maksma panna maksekäsu kiirmenetluse kaudu. Juhul, kui võlgniku elu- või asukoht on aga mõnes teises Euroopa Liidu riigis (välja arvatud Taanis) ja võla kättesaamiseks tekib vajadus pöörduda selle riigi kohtusse, on üks võimalikest lahendustest esitada välisriigi kohtule Euroopa maksekäsu avaldus.

Seejuures tuleb arvestada teatud kitsendustega. Euroopa maksekäsu avaldust saab esitada vaid tsiviil- ja kaubandusasjades ning ainult kindla, juba sissenõutavaks muutunud rahasumma väljamõistmiseks. Lisaks on välistatud teatud vaidlused, näiteks haldusasjad, testamenti, pärimist puudutavad vaidlused jm. Rahalist ülempiiri nõuetele seatud ei ole.

Euroopa maksekäsu avalduse täitmine on lihtne ja mugav – elektrooniliselt tuleb täita spetsiaalne tüüpvorm ja hiljem printida see vajalikus keeles välja. Avaldus esitatakse kohtule kas paberkandjal või kasutades muid selles riigis aktsepteeritavaid sidevahendeid. Vastav vorm ja kogu informatsioon erinevate riikide keelenõuete, riigilõivu tasumise ja muu kohta on eesti keeles kättesaadav Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis (www.e-justice.eu).

Avalduses tuleb märkida nõue ja kirjeldada nõude aluseks olevaid tõendeid (millal, kuidas ja mis leping sõlmiti jne). Kohus vaatab avalduse läbi. Kui vorm on nõuetekohaselt täidetud, annab Euroopa maksekäsu välja 30 päeva jooksul ning saadab selle võlgnikule. Kui võlgnik 30 päeva jooksul ära ei maksa või vastuväidet ei esita, muutub maksekäsk täidetavaks ning seda on võimalik täita ka teistes liikmesriikides ilma täiendavaid menetlusi läbimata.

 

Kristina Jerjomina
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist