EESTI

India – maailma suurim kasvumootor

India on Eestist vaadatuna kauge ja keeruline turg, kuid riigis, kus elab kuuendik kogu maailma rahvastikust ning mille viimaste aastate majanduskasv on olnud üle 7%, on toimumas suured muutused, mis pakuvad uusi võimalusi ka Eesti ettevõtetele.

Ettevõtluskeskkonnast

Asjaolust, et India on Maailmapanga Ease of Doing Business indeksi alusel 190 riigi seas 130. kohal ja et äritegemine isiklike kontaktideta on pea võimatu, ei tasuks ennast heidutada lasta. India valitsus, eesotsas peaminister Narendra Modiga on üksnes viimase aasta jooksul läbi surunud hulga äritegemist hõlbustavaid reforme. Nende seas sai möödunud aastal parlamendi heakskiidu ühtse käibemaksu (GST) seadus, millega luuakse viie erineva maksu asemel üks ja vähendatakse bürokraatiat ettevõtetele, viies maksukogumine suuremas jaos üle internetti. Samuti sai kaante vahele India esimene ettevõtte pankrotte käsitlev seadus. Seni võisid pankrotis ettevõtte võlausaldajad oma nõuete rahuldamist oodata 10 aastat või enam.

Valitsuse ootamatu samm muuta 2016. aasta novembris päeva pealt kehtetuks 86% ringluses olevast sularahast pälvis hulgaliselt kriitikat, kuid see aitab vähendada varimajanduse osakaalu ja pakub võimalusi tehnoloogiasiirde(ing keeles FinTech) sektorile. Olgugi, et kõigi mainitud reformide mõju avaldub pikaajaliselt, on need ehk peamisteks põhjusteks, miks Maailma Majandusfoorumi 2016–2017 globaalses konkurentsiraportis tõusis India eelneva aasta võrdluses 55. kohalt 39. kohale.

Tehnoloogiline hüpe

Isegi 1990. aastatel Eestis elanud inimestel on raske ette kujutada tänase Indiaga võrreldavat arenguhüpet. Riigis, kus rohkematel inimestel on mobiiltelefonid kui ligipääs tualettidele, peitub palju võimalusi IKT- ja tehnoloogiaettevõtetele. „100 targa linna“ programmi raames soovib India valitsus koostöös erasektoriga investeerida 150 miljardit USD, et muuta linnade taristu tõhusamaks eelkõige IKT lahenduste abil. E-valitsemise valdkonnas konkureerivad tugevalt omavahel India osariigid ning soov ja huvi välismaiste, sealhulgas Eesti e-lahenduste vastu on märkimisväärne. Mitmeid aastaid on India valitsus koolitanud e-valitsemise eest vastutavaid tippjuhte Eesti E-valitsemise Akadeemias, mille töötajad on käinud Indias koolitusi andmas.

Võimalused Eesti ettevõtetele

1,3-miljardilise elanikkonna ja suurte kontrastidega riigina pakub India rohkelt võimalusi ka näiteks luksuskaupade tootjatele. Lääneliku toidu ja alkoholi turg ei ole Indias veel sugugi küllastunud. Starbucksi kõrval on vähe läänelikke toidukette ning viin on täna alternatiivne alkoholi valik viski kõrval, mida tarbivad peamiselt noored naised. Võimalusi leidub energeetika- ja taastuvenergia ettevõtetele, sest kiiresti on vaja leida uusi energiaallikaid kasvava elektritarbimise katmiseks. Meie põhjanaabrid on pikemat aega kanda kinnitanud India meditsiinisektoris, mis on samuti läbi tegemas arenguhüpet, arvestades, et keskmine eluiga Indias on 68 aastat. See on viimase 25 aasta jooksul pea kümnendiku kasvanud. Eesti tootjad on aastaid eksportinud Indiasse paber- ja puidutooteid. Arvestades, et Indiast ei ole täies mahus tööstusriiki saanud ja et India kaupade eksport on kaupade impordi mahust 1/3 võrra väiksem, pakub India ekspordi edasine kasv uusi võimalusi ka Eesti logistikasektorile.

Aasta-aastalt on suurenenud Eesti ettevõtete huvi palgata Indiast töötajaid. Kui kaks aastat tagasi tundsid Indiast töötajate värbamise vastu huvi peamiselt restoranid, siis nüüd tunnevad kvalifitseeritud tööjõu vastu huvi ka IT- ja tehnoloogiaettevõtted. Võimalike põhjuste seas on India töötajate hea inglise keele oskus ja reaalainete tundmine. On märkimisväärne, kuivõrd tugevalt on indialased kanda kinnitanud USA tehnoloogiaettevõtetes, kus teiste seas näiteks Google’i ja Microsofti CEO’d on India päritolu. Arvestades peatselt tööd alustava USA valitsuse plaane muuta India tehnoloogiatöötajatele mõeldud H-1B viisa süsteemi, alustavad India IT- ja tehnoloogiavaldkonna ettevõtted ja töötajad kindlasti uute asukohtade otsimist, mis pakub võimalusi ka Eesti jaoks. Samuti pakub India uusi võimalusi turismi- ja majutusettevõtetele, arvestades, et nii Kesk-, Ida- kui ka Põhja-Euroopa on India turismiettevõtete jaoks kiiresti kasvavateks sihtturgudeks.

Ärikultuurist India moodi

Kui Eestis on võimalik leida koostööpartnereid interneti ja e-kirja teel, siis Indias on peaaegu võimatu saavutada edukat koostöö pikaajaliste lähedaste kontaktideta. Niivõrd suure rahvastikuga riigis kasutatakse usaldusväärse koostöö loomisel esmajärjekorras isiklikke ja perekondlikke kontakte.

Seetõttu on mõned Indias tegutsevad Eesti ettevõtted loonud koos siinsete partneritega ühisettevõtte või kasutanud konsultandi teenuseid. Leppida tuleb asjaoluga, et edu saavutamiseks Indias tuleb olla kannatlik ja järjekindel, kuid edu korral ei ole siinsel turul otsa ega äärt. Üldjuhul on vajalik India regulaarne külastamine, et hoida häid suhteid. Mõneti võib osutuda lihtsamaks alustada koostööd ettevõttega, millel on varasemaid kogemusi Euroopa koostööpartneritega.

Suuremate India ettevõtete puhul on mõneti keeruline hinnata, millisel tasemel otsuseid tehakse. Üldjuhul on India ettevõte äärmiselt hierarhiline ja tippjuht võtab vastu meie jaoks asjatuna näivalt suure osakaalu otsustest. Keskastmejuhid ja tavatöötajad ei suuda juhtkonnale alatihti vastu vaielda. See loob võimaluse kõikvõimalikeks kommunikatsiooniprobleemideks. Samas on suur hulk edukatest India ettevõtjatest saanud hariduse USAs või mõnes Euroopa riigis. Sellest tulenevalt toimivad noorema, läänes haritud juhtkonnaga ettevõtted mõneti vähem hierarhiliselt.

Kultuurilise erinevusena annavad paljud India ettevõtjad välja oluliselt optimistlikumaid lubadusi, kui nad on võimelised täitma. Seetõttu tasub Eesti ettevõtjatel olla India partneriga kohtudes julgem. Lause: „Eesti toode on konkurentsivõimeline“ asemel tuleb kasutada lauset „Eesti toode on parim“. Esmakohtumistel on tavapärane n.-ö. name dropping, mille käigus mainitakse ära oma märkimisväärsemad koostööpartnerid, et partneri usaldust võita ja tuvastada kiiremini vastastikune huvi koostööks. Äripartneritega tuleb saada isiklikult sõbraks, aga arvestades indialaste head suhtlemisoskust ning asjaolu, et kultuuriliselt on India Euroopale märgatavalt lähemal kui näiteks Ida-Aasia, ei tohiks see olla sugugi võimatu väljakutse.

Kokkuvõtteks

India kasvava majanduse pakutavate võimaluste juures on Eesti ettevõtetel üks oluline eelis. Kui nii mõneski Euroopa riigis kipuvad Eestit mittetundvatel inimestel olema Kesk- ja Ida-Euroopa riikide suhtes eelarvamused, siis Indias need puuduvad. Seal võime Eestit julgelt esitleda kui põhjamaade Singapuri. Wow-efekti tekitab siinsetele äripartnertitele võimalus luua e-residendina ilma Eestit külastamata ettevõte.

Ehk kõige olulisem eesmärk, miks otsustasid riigikogu ja valitsus avada Eesti saatkonna New Delhis, on Eesti ettevõtete India turule sisenemisele kaasa aitamine.

Seetõttu palume ettevõtetel julgelt pöörduda meie poole nii kontaktide ja nõu otsimisel. Võimaluse korral on ettevõtjad saanud kasutada ka saatkonna ruume kohtumiste ja ürituste läbiviimiseks. Saatkonna äridiplomaatilised kontaktid on järgmised: Ankit Bahl, EAS-i esindaja (ankit.bahl@eas.ee), Mats Kuuskemaa, konsul/majandusametnik (mats.kuuskemaa@mfa.ee) ja Riho Kruuv, suursaadik (riho.kruuv@mfa.ee).

 

Mats Kuuskemaa,
EV Saatkonna konsul ja majandusametnik