EESTI

Euroopa Komisjoni energiapoliitika lähiaastate tegevuskava

Euroopa Liidu energiapoliitikal on kolm peamist eesmärki: varustuskindlus, säästlikkus ja konkurentsivõime. ELi õigusaktid hõlmavad nii energiaturge kui ka energia keskkonna- ja kliimaaspekte.

Euroopa Ülemkogu määras 2014. aasta oktoobris kindlaks energia- ja kliimapoliitika eesmärgid kuni 2030. aastani: vähendada kasvuhoonegaaside heiteid 1990. aasta tasemega võrreldes vähemalt 40%, saavutada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia vähemalt 27 % suurune osakaal ja parandada energiatõhusust vähemalt 27%.

Euroopa Komisjon (EK) omakorda on koostanud nii strateegia (EK teatis „Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia”) kui tegevuskava. EK tegevuskava seisneb peamiselt poliitikadokumentide ja õigusaktide vastuvõtmises ja muutmises.

Alljärgnevalt tutvustan EK tegevuskava meie ettevõtjaid enam puudutada võivat osa.

Elektrivõrkude ühendatuse miinimummäära 10% saavutamine Komisjon
Liikmesriigid
Riiklikud reguleerivad asutused
Põhivõrguettevõtjad
2015–2020
Teine loetelu ühishuviprojektidest, mille alusel võetakse vastu komisjoni delegeeritud õigusakt Komisjon
Liikmesriigid
2015
Teatis, milles käsitletakse kõige olulisemaid energiataristuid hõlmava loetelu koostamisel tehtavaid edusamme ja meetmeid, mida on vaja, et saavutada elektrivõrkude ühendatuse miinimummäär 15% aastaks 2030 Komisjon 2016
Energiataristu foorumi loomine Komisjon
Liikmesriigid
2015
Elektrienergia
Algatus, milles käsitletakse turu ülesehitust ja piirkondlikke elektriturge ning võimsuse kooskõlastamist energiavarustuse kindluse tagamiseks, piiriülese kaubanduse edendamist ning taastuvenergia integreerimise hõlbustamist Komisjon 2015–2016
Elektrienergia varustuskindluse meetmeid käsitleva direktiivi läbivaatamine Komisjon 2016
Jaemüük
Uus kokkulepe energiatarbijatega: tarbijate mõjuvõimu suurendamine, nõudlusreageering; aruka tehnoloogia kasutamine; jae- ja hulgimüügiturgude ühendamine; reguleeritud hindade järkjärguline kaotamine; kõrvalmeetmed kaitsetumate klientide jaoks Komisjon
Liikmesriigid
2015–2016
Gaas
Gaasivarustuse kindluse määruse läbivaatamine Komisjon 2015–2016
Veeldatud maagaasi ja hoiustamise strateegia Komisjon 2015–2016
Õigusraamistik
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER) ja õigusraamistiku läbivaatamine Komisjon 2015–2016
Taastuvenergia
Taastuvenergiapakett: sh uus taastuvenergia direktiiv 2030. aastaks taastuvenergia omatarbimist ja toetuskavasid käsitlevad parimad tavad; bioenergia säästlikkuse meetmed. Komisjon 2015–2017
Teatis jäätmete energiaks muutmise kohta Komisjon 2016
Kliimameetmed
Seadusandlik algatus ELi heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamiseks (2021–2030) Komisjon 2015
Seadusandlikud algatused, milles käsitletakse jõupingutuste jagamist käsitlevat otsust ning maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) lisamist kliima- ja energiaraamistikku 2030 Komisjon 2016
Transpordimeetmed
Säästliku transpordi õiglane ja tõhus hinnastamine – Eurovignette’i direktiivi läbivaatamine ja raamistik teetasu kogumise elektroonilise süsteemi edendamiseks Euroopas Komisjon 2016
Turulepääsu eeskirjade läbivaatamine maanteevedude sektoris energiatõhususe suurendamiseks Komisjon 2016
Intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtu üldkava Komisjon
Liikmesriigid
Tööstusharu
2016
Heitenorme käsitlevate määruste läbivaatamine, et kehtestada sõiduautode ja kaubikute jaoks 2020. aasta järgsed normid Komisjon 2016–2017
Raskeveokite (veokite ja busside) jälgimise ja nendest teatamise süsteemi kehtestamine, et parandada sõidukite ostjatele antavat teavet Komisjon 2016–2017
Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamist käsitleva direktiivi läbivaatamine Komisjon 2017
Teatis transpordisektori süsinikuheite vähendamise kohta, sh teise ja kolmanda põlvkonna biokütuste ning muude alternatiivsete ja säästvate kütuste tegevuskava Komisjon 2017
Energiatõhusus
Energiatõhususe direktiivi läbivaatamine Komisjon 2016
Hoonete energiatõhususe direktiivi läbivaatamine (sh arukate hoonete aruka rahastamise algatus) Komisjon 2016
Toodete energiatõhususe raamistiku (energiamärgistuse direktiiv ja ökodisaini direktiivid) läbivaatamine Komisjon 2015
Rahastamisvahendite sihipärasem kasutamine, et toetada investeerimist energiatõhususse Komisjon 2015–
Kütmine ja jahutamine
ELi kütmise ja jahutamise strateegia – kütmise ja jahutamise panus ELi energia- ja kliimaeesmärkide saavutamisse Komisjon 2015
Tööstuslik konkurentsivõime
Uus energiaalast teadustegevust ja innovatsiooni käsitlev Euroopa strateegia energiasüsteemi ümberkujundamiseks, mis koosneb:
– integreeritud energiatehnoloogia strateegilisest kavast (SET-kavast)
– strateegilisest transpordialase teadustegevuse ja innovatsiooni tegevuskavast
Komisjon 2015–2017
Energiahindade ja -kulude (sh maksude ja toetuste) analüüs Komisjon 2016. aastal ja siis iga kahe aasta tagant
Algatus, milles käsitletakse ELi üleilmset juhtpositsiooni energia- ja kliimaküsimustega seotud tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonnas, et soodustada majanduskasvu ja töökohtade loomist Komisjon 2015–2016
Tõhustatud kaubanduspoliitika, et hõlbustada ELi tehnoloogiliste lahenduste eksporti Komisjon 2015–2019
Valdkonnaülesed meetmed
Keskkonnakaitse- ja energeetikaalast riigiabi käsitlevate suuniste läbivaatamine Komisjon 2017–2019
Aruanne Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta; sh Euroopa – Vahemere piirkonna platvorm ja tegevuskava ning veeldatud maagaasi, energia salvestamise ja lõunapoolse gaasikoridori strateegiad Komisjon 2015–2016
Andmed, analüüsid ja teave energialiidu jaoks: teabe ühiskasutus ja hõlbus juurdepääs kõigile komisjoni ja liikmesriikide asjakohastele teadmistele Komisjon 2016

Reet Teder
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees