EESTI

Enterprise Europe Network: KredEx aitab ettevõttel kasvada

22.04.2014

KredEx pakub teenuseid nii alustavale kui ka juba ennast tõestanud ettevõtjale. Tagame ja rahastame projekte, mis kiirendavad ettevõtte arengut.

Enamikku teenustest pakub KredEx ettevõtjale koostöös pankadega. Käendame pankade väljastavaid laene, pangagarantiisid ja liisinguid. Samas rahastame ettevõtteid ka otse, pakkudes tehnoloogialaenu, allutatud laenu ja ekspordilaenu.

KredExi laenukäendus võimaldab pankadel finantseerida ettevõtet, millel puuduvad piisavad tagatised, tegutsemisajalugu või omafinantseering. Käendus on kuni 75% laenust, liisingust ja pangagarantiist, kuid mitte rohkem kui 2 miljonit eurot. Laenusummale piirangut ei ole.

Kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale pakume investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks stardilaenu, mis aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu. Laenu summaks on kuni 64 000 eurot, kusjuures 32 000 eurot ületavat summat saab kasutada ainult investeeringuteks.

Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 40% laenusummast.

Tööstusettevõttele, mis soovib teha mahukaid investeeringuid masinatesse ja seadmetesse, pakume tehnoloogialaenu. Tegemist on allutatud laenuga ja see aitab, kui investeeringu tegemiseks kasutatakse pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal puudub kapital nõutava omafinantseeringu tegemiseks. Tehnoloogialaenu summaks on kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte rohkem kui 40% finantseeritava projekti maksumusest.

Kui tehnoloogialaen on suunatud tööstusettevõttele tehnoloogiainvesteeringute tegemiseks, siis tavapärase allutatud laenu osas tegevusalale ja laenu sihtotstarbele nii kitsaid piiranguid ei ole. See on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arengusse. Allutatud laen aitab, kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse finantseerida laenukapitaliga, kuid pangalaenu saamiseks on omafinantseeringu tase liialt madal või puuduvad piisavad tagatised. Sarnaselt omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tulenevalt allutatusest suurendab teiste finantseerijate silmis omafinantseeringu taset. See omakorda võimaldab kaasata täiendavat finantseerimist näiteks pangalaenu näol.

Uue teenusena pakume alates eelmise aasta lõpust eksportivale ettevõttele ekspordilaenu, millega saab rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikaajalist maksetähtaega ja rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist.

Neile ettevõtjatele, kes soovivad kaitsta ennast ostjate võimalike makseraskuste eest kodu- ja välismaal, pakub AS KredEx Krediidikindlustus laekumata arvete kaitsmiseks krediidikindlustust. Kindlustuslepingu sõlminud ettevõtetel on võimalik saada hüvitist kahjudele, mis tekivad lootusetutest nõuetest.

Krediidikindlustust on sobiv kasutada nii lühikese (näiteks 1-2 kuud) maksetähtajaga kaubandustehingute, kui ka pikema maksetähtajaga (näiteks 2-5 aastat) konkreetsete projektide või tarnete makseriskide vältimiseks. Kindlustusega võib katta kogu ettevõtte müügi või siis müügi kokkulepitud sihtriikidesse. 2013. aasta jooksul kindlustas AS KredEx Krediidikindlustus enam kui 2100 ettevõtte makseid 60 välisriigis.

KredEx käendas ja finantseeris 2013. aastal 529 ettevõtet kogusummas 55 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat finantseerimist summas 105 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas kokku 8 500 töötajat. Projektide tulemusena plaanitakse luua 660 uut töökohta.
Lisainfot KredExi teenuste kohta saab veebilehelt www.kredex.ee ning kliendihalduritelt.

Lehar Kütt
KredExi ettevõtlusdivisjoni juht


KredExi teenused ettevõtjale

  • Laenukäendus − ettevõttele, mis soovib kasutada pangalaenu, pangagarantiid või liisingut.
  • Stardilaen − alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks.
  • Tehnoloogialaen − ekspordile orienteeritud tööstusettevõttele, mis soovib investeerida masinatesse ja seadmetesse.
  • Allutatud laen − ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arendustegevusse.
  • Ekspordilaen − ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid.
  • Krediidikindlustus – ettevõttele, mis soovib ennast kaitsta võimalike makseriskide vastu.

: Koja uudised Euroopast