EESTI

Eesti asub e-tervise teenuste kasutuselevõtus Euroopas liidripositsioonil

OECD ja Euroopa Komisjon avaldasid võrdlevanalüüsi aruande IKT juurutamise ja kasutusele võtmise kohta tervishoiusüsteemis, mille edetabelis on Eesti liidripositsioonidel 30 riigi hulgas. Uuringus osales 1753 haiglat 27 Euroopa Liidu liikmesriigist, lisaks Horvaatia, Norra ja Island.

Aruande kohaselt hoiab Eesti Taani järel teist kohta e-tervise lahenduste juurutamise kategoorias – Rootsi on 3., Soome 4. ja Suurbitannia 5. kohal. Eesti tugev positsioon põhineb heal infrastruktuuril ja tervise andmete digitaalsel talletamisel. Antud kategoorias hinnati lisaks infrastruktuurile ja tervise andmete digitaalsele vahetusele veel IKT lahendusi, turvalisust ja privaatsust.

Uuringule on lisatud e-tervise kättesaadavuse ja kasutuselevõtu kohta andmed, kus hinnati IKT funktsionaalsuste kättesaadavust ja kasutuselevõttu Euroopa haiglates. Uuringutulemustest selgub, et Eesti on e-tervise teenuste kättesaadavuselt ja kasutuselt Euroopas esimesel kohal. Esinelikusse mahtusid ka siin kategoorias Soome, Rootsi, Taani. Hinnatavas kategoorias võrreldi nelja e-tervise funktsionaalsust haiglas: haiglate poolne andmete sisestus ja andmete vaatamine tervise infosüsteemis; kliiniliste otsuste langetamiseks vajaliku otsutustoe olemasolu; haiglate vaheline digitaalne infovahetus; ja telemeditsiin.

“E-tervise arengule Eestis on kindlasti kaasa aidanud hea koostöö tervishoiuteenuse osutajate ja arstidega,” selgitas E-tervise Sihtasutuse juhatuse liige Raul Mill Eesti liidripositsiooni üle-Euroopalises uuringus.

Mill lisas, et ühe suunana tuleks tulevikus Eestil keskenduda süsteemide koosvõime suurendamisele, mis võimaldaks senisest laiemas mahus andmete vahetamist raviasutuste vahel. “Teise olulise suunana on vajalik tõsta süsteemide kasutusmugavust, et kiirendada andmete leidmist ning suurendada nende kasutatavust.”

Uuringuprojekti “Benchmarking ICTs in health systems” algatas 2010. aastal OECD eesmärgiga parandada rahvusvaheliste andmete kvaliteeti ja kättesaadavust tervishoiu IT-teenuste ja kasutamise kohta.